بازدید ۷۰۰۶۴۹
عمره دختر نعمان بن بشیر انصارى را گفت : تو چه میگوئى ؟ عمره گفت : او بنده صالح خـدا بود، مـصعب این زن را زندان کرد و به برادرش عبدالله زبیر به دروغ نوشت ، این زن را عقیده آنست که مختار پیغمبر بوده است .
کد خبر: ۱۳۸۰۹۲
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۸ 25 December 2010
پـس از آنکه مـصعـب از کشتن اسیران فارغ شد، زنان مختار را احضار کرد.
                   
به گزارش باشگاه خبرنگاران، پـس از آنکه اکثر بزرگان کوفه در بصره به مصعب برادر عبدالله زبیر که از طرف او استاندار بصره بود پیوستند و همه در آنجا گرد آمدند با شور و مشورت یکدیگر بنا گذاشتند تا مصعب را علیه مختار تحریک کنند.

شبث بن ربعـى سوار استرى شد، دم قاطر را برید و گوشش را چاک زد و صدا را به واغوثاه بلند کرد و جلو خانه مصعب آمد، دربان مصعب را گفت شخصى با چنین وضعى جلو در آمـده و اجازه مـى خـواهد، مصعب گفت : این عمل جز از شبث از کسى سر نمى زند، شبث وارد شد، پشت سرش رجال کوفه وارد شدند و او را تحریک مى کردند که بر مختار حمله کند و کوفه را متصرف گردد. مصعب پاسخ نمى داد تا اینکه محمد بن اشعث بن قیس وارد شد، مـصعـب او را در کنار خـود نشانید و احتـرام شایانى نمود، او نیز تقاضاى کوفیان را درخواست کرد.

مـصعب گفت : اگر مهلب بن ابى صفره ببصره بیاید و با ما موافقت کند من اقدام مى کنم ، مـهلب از طرف مـصعـب حاکم فارس بود نامه اى به او نوشت و او را طلبید تا با مختار بجنگد، مهلب خوش نداشت که با مختار جنگ کند لذا از رفتن به بصره عذر خواست .

مـصعـب بن اشعـث را گـفت : باید به فارس رفته و او را حرکت دهى ؟ محمد بن اشعث به فارس رفت و پیام مصعب را رسانید و او را به قیام دعوت و تحریک کرد.

مهلب گفت : مگر قاصدى کوچکتر از تو نداشت که تو را فرستاده است ؟
ـ من قاصد کسى نیستم جز اینکه بردگان ما بر ما چیره شده اند و بر زن و فرزند و حرم ما مسلط گردیده اند از این رو مجبوریم براى پیشرفت کار خودمان فعالیت کنیم .

مهلب با جمعیت انبوه و اموال بسیارى حرکت کرد و وارد بصره شد. پس ‍ از ورود مهلب مصعب جسر بزرگ را لشگـرگـاه قـرار داد و دستور داد سپاهیان در آنجا اجتماع کنند، و ضمنا عـبدالرحمـان بن مـخنف را به کوفه فرستاد و گفت : هر چه مى توانى از مردم کوفه را وادار کن تا به سپاه ما ملحق گردند و از اطراف مختار بپاشند، عبدالرحمان به کوفه رفت و در پنهان کار خود را انجام مى داد.

مـخـتـار از شورش و قـیام مـصعـب آگـاه شد در مـسجد به سخنرانى پرداخت و گفت : اى اهل کوفه که شما پشتیبان دین و یاران حق و کمک کار ستمدیدگانید شمائید شیعیان خاندان پیامبر، بدانید آنانکه بر شما ستم کردند و فرار نمودند، نزد همنوعان خود اجتماع کرده و افـراد فـاسقـى نظیر خـودشان را تـحریک کردند تـا حق را بکوبند و باطل را رواج دهند.

اگـر کشتـه شوید در روى زمین کسى خدا را نمى پرستد مگر به دروغ و آن وقت است که اهل بیت پـیغـمـبر را لعـن مـى کنند، پس براى خدا قیام کنید وزیر پرچم احمر بن شمیط بجنگـید و بدانید که چون با ایشان روبرو شوید آنها را مانند جمعیت عاد و ثمود خواهید کشت .

دو لشگر صف آرائى مى کنند

مختار سران کوفه را که قبلا با ابراهیم بودند زیر پرچم احمر بن شمیط که از موالى بود فرستاد، در مذار دو لشگر در مقابل هم صف آرائى کردند، رئیس قواى مختار سپاهیان خود را تقسیم بندى نمود، چون مردم بومى کوفه در قیام مختار از موالى زیاد صدمه دیده بودند لذا در صدد انتقام بودند، عبدالله بن وهب که فرمانده میسره سپاه مختار بود پیش فرمانده قوا احمر بن شمیط آمد اظهار داشت جمعیت فراوانى از موالى را دیدم که سواره اند و عده اى پیاده و شما نیز پیاده اید، ممکن است جنگ سخت شود آنگاه سواران فرار کنند و عده پـیاده شکست بخورند خوب است دستور بدهى که همه پیاده جنگ کنند تا اگر زمینه فرار پیش آید مجبور باشند به مقاومت و یکدیگر را بپایند؟

ابن شمـیط فکر کرد که عبدالله براى او خیر خواهى مى کند که بهتر بجنگند ولى هدف عبدالله این بود که تمام موالى پیاده باشند تا اگر شکستى رخ بدهد همه تلف شوند و چنین هم شد!
مصعب ، عباد بن حصین را که فرمانده سواره نظام بود بسوى احمر بن شمیط روانه کرد و جنگ سختى نمودند ولى یک نفر از ایشان از جاى خود حرکت نکرد، او برگشت.

سپـس مـهلب که فـرمـانده مـیسره سپـاه مـصعـب بود بر عـبدالله بن کامـل فرمانده میمنه مختار حمله کرد و مدتى جنگیدند، و مهلب بجاى خود برگشت ، دوباره دستـور حمـله داد، در این حمـله بیشتـر سربازان ابن کامـل فـرار کردند ولى خود او با جمعیتى از قبیله همدان مقاومت کرد ولى طولى نکشید که آنها نیز شکست خورده و فرار کردند.

در همـین اوقات عمر بن عبیدالله بن معمر فرمانده میمنه مصعب بر عبدالله بن انس فرمانده میسره سپاه کوفه حمله کرد و ساعتى جنگید و بجاى خود برگشت .

در مـرحله چـهارم تمام سپاه مصعب حمله شان را متوجه احمر بن شمیط نمودند و او جنگید تا کشته شد، سپاهیانش یکدیگر را به استقامت و پایدارى تشویق مى کردند اما مهلب فریاد کشید چرا خود را به کشتن مى دهید فرار کنید؟

تـمـام سربازان ابن شمـیط که پیاده بودند در صحرا پراکنده شدند، مصعب ، عباد بن حصین را به تـعقیب فراریان فرستاد و سفارش کرد هر که را دستگیر کردید بکشید و اسیر نیاورید، سپاهیان مصعب بى رحمى را از حد گذرانیدند از این سپاه جز عده قلیلى جان در نبردند و اعمال وحشیانه اى انجام دادند.

یکى از سربازان مصعب مى گوید سرنیزه ام را بچشم یکى از آنها فرو بردم و به این اکتفا نکردم بلکه در میان چشمش مى چرخانیدم !

وقـتـیکه خـبر شکست سپاه به مختار رسید سر در گوش عبدالرحمان بن ابى عمیر نهاد و گـفـت : به خـدا سوگـند بردگـان و مـوالى به اندازه اى کشته شدند که هیچ سابقه نداشتـه است سپـس گـفـت : ابن شمـیط کشتـه شد، و ابن کامل کشته شد، فلان و فلان ... کشته شدند.
افرادى را نام برد که یک نفر از آنها در میدان جنگ از یک لشگر بهتر بودند!!

عبدالرحمان گفت : در حقیقت مصیبت بزرگى است ؛ مختار پاسخ داد: از مرگ چاره نیست ، خیلى دلم مى خواهد مانند ابن شمیط بمیرم .
این وقت فهمیدم اگر مختار پیشرفت نکند آنقدر مى جنگد تا کشته شود!

مختار وارد جنگ مى شود

مختار خبر شد که مصعب و سپاهیانش از طریق شط به طرف کوفه مى آیند با جمعى رفت و آب شط را در نهرهاى فـرعـى انداخـت تـا آنکه آب شط قطع شد و کشتیهاى ایشان به گل نشست ، ایشان از کشتى خارج شدند و بر اسبها سوار و عازم کوفه گردیدند.

مختار که دید از این نقشه هم نتیجه اى نگرفت در حروراء سر راه مصعب توقف کرد و آن جا را لشگرگاه قرار داد مصعب رسید و در مقابل مختار صف آرایى نمود.

مـخـتـار در مقابل هر یک از قبائل پنجگانه بصره مردى از یاران خود را فرستاد، سعید بن مـنقـذ که رئیس مـیسره سپـاه مـخـتـار بود در مـقـابل قـبیله بکر بن وائل فرستاد که رئیس ایشان مالک بن مسمع بکرى بود.

عـبدالرحمـان بن شریح شبامـى را که رئیس بیت المـال مـخـتـار بود بسوى مـالک بن مـنذر رئیس قـبیله عـبد قـیس گسیل داشت .
عبدالله بن جعده را براى قیس بن هیثم رئیس قبیله عالیه تعیین کرد.

مـسافـربن سعـیدبن نمران را بسوى زیاد بن عمرو عتکى رئیس ازد روانه کرد سلیم بن یزید کندى که فرمانده میمنه سپاه بود با احنف بن قیس ‍ رئیس بنى تمیم روبرو شد.
و سائب بن مـالک اشعـرى را در مـقابل محمدبن اشعث که رئیس کوفیان بود که به مصعب پیوسته بودند، قرار داد.
و خود مختار در میان بقیه اصحاب و سپاهیان کوفه قرار گرفت .
جنگ شروع شد و هر کس با رقـیب و شخـص مـخـالف و مقابل خود به جنگ پرداخت .

عبدالرحمان بن شریح و سعید بن منقذ که فرمانده میسره مختار بودند با سپاهیان خود به دو قبیله عبد قیس و بکر بن وائل حمله کردند و جنگ سختى نمودند، و عبدالرحمان و سعید دو فـرمـانده مـخـتـار گـاهى با هم مـى جنگیدند و گاهى یکى به جنگ مى پرداخت و دیگرى استراحت مى کرد تا آنها برمى گشتند دسته دیگر حمله مى کردند.

مصعب دید که قبیله هاى عبد قیس و بکر بن وائل سخت به زحمت افتاده اند.
مـهلب را گفت : چه انتظار مى کشى مگر نمى بینى که این دو قبیله چه مى کشند؟ با یاران خود حمله کن ، مهلب گفت : در انتظار فرصت هستم .

مـخـتـار عـبدالله بن جعده را فرمان داد تا به جمعیتى که روبرویش قرار دارند حمله کند عـبدالله حمله سختى نمود دو لشگریان مصعب و قبیله عالیه را چنان مجبور به عقب نشینى کرد که تـا جایگاه مصعب تبدیل به میدان جنگ شد، مصعب که مرد شجاعى بود و از فرار ننگ داشت زانو بر زمین نهاد و شروع به تیراندازى نمود و سپاهیان نیز همراه وى ساعتى جنگیدند تا آنکه عبدالله و سپاهیانش بجاى خود برگشتند.

این وقـت مـصعـب به سراغ مهلب که ریاست دو خمس از اخماس بصره را به عهده داشت که پـرجمعیت ترین و مجهزترین اخماس و قبایل بصره بودند فرستاد و گفت : بى پدر تا کى انتظار مى کشى ؟

مـهلب اندکى تاءمل کرد و آنگاه به سپاهیان خود گفت : تمام سپاهیان امروز مى جنگیدند و شما استراحت کردید و آنها هم خوب به میدان آمدند اکنون نوبت شما است حمله کنید و صبر را پـیشه نمائید؟ حمله سختى بر سپاه مختار کردند و آنان را سخت در منگنه گذاشتند، این وقت کسانیکه واقعا به خونخواهى امام علیه السلام مى جنگیدند تحریک شدند!

عبدالله بن عمرو نهدى که از یاران على علیه السلام بود و در صفین در رکاب آن حضرت شرکت داشت ، سر به آسمان نمود و گفت : پروردگار امروز به همان نیت مى جنگم که در لیله خـمـیس در صفین جنگیدم ، خدایا از کردار مردم بصره بیزارم ، سپس حمله کرد و آنقدر جنگید تا کشته گردید.

مـالک بن عمرو که فرمانده پیادگان بود مشغول جنگ شد اسبش را آوردند سوار شد و به جنگ پرداخت ، تا آنکه سپاه مختار سخت از هم پاشیدند به خود گفت : سوارى را مى خواهم چـه کنم ، به خـدا قـسم در اینجا کشته شوم بهتر از آن است که در خانه ام کشته گردم فـریاد کشید: صاحبان بصیرت کجایند، آنانکه صبر و تحمل را پیشه نمودند کجایند؟ با این اعلان در حدود پنجاه نفر گردش جمع شدند، نزدیک غـروب بود که بر سپـاه مـحمد اشعث حمله کردند، دو نیرو با تمام قوا مى کوشیدند تا آنکه شب فـرا رسید و جنگ متارکه گردید محمد اشعث و مالک را در یک جا کشته یافتند، سپس چهار نفر را احتمال دادند که محمد اشعث را کشته باشد.

سعید بن منقذ با جمعى از قبیله اش که در حدود هفتاد نفر بودند شروع به جنگ نمودند تا همه کشته شدند.
سلیم بن یزید کندى با نود نفر از بستگانش به جنگ پرداختند و آنقدر جنگیدند تا سلیم کشته شد و یارانش پراکنده شدند.

مختار خود در جلو کوچه شبث مشغول جنگ شد و تصمیم گرفت از آن نقطه حرکت نکند تا جنگ به نفع یک طرف پایان پذیرد تمام شب را تا صبح جنگیدند و افراد زیادى از یارانش کشته شدند مخصوصا افراد بسیارى از حافظان و قاریان قرآن در آن شب کشته شدند و اکثـر سپـاهیانش ‍ از اطرافش پراکنده گردیدند، مخصوصا قبیله همدان سخت پافشارى کردند تـا بالاخـره دیدند کارى از پیش نمى برند به مختار پیشنهاد کردند که جمعیت رفته اند چه خوب است شما هم به قصر پناه ببرید.

به ناچار از جنگ دست کشیده و وارد قصر حکومتى شدند.

مختار در قصر محصور مى گردد

چون روز بر آمد مصعب با بصریان و کوفیان که به او پیوسته بودند به طرف سبخه رفـتـند، مهلب را در آنجا بدید مهلب گفت : چه پیروزى شیرینى است اگر محمد بن اشعث کشتـه نشده بود، مصعب گفت : راست است ، همینطور است که مى گوئى ، چون به سنجه رسیدند راهها را بستند و از رسیدن آب و طعام به قصر جلوگیرى کردند.

مـصعـب سران سپـاه خود را در میادین و کوچه هاى کوفه پخش و هر نقطه اى را به یکنفر سپرد، مختار و کسانى که با او در قصر بودند گاهگاهى بیرون مى آمدند و مختصر جنگى مـى کردند ولى چـون بسیار ضعیف شده بودند دوباره بقصر برمى گشتند بعضى از زنانیکه شوهرانشان با مختار در قصر بسر مى بردند به بهانه رفتن مسجد و یا دیدار دوستـانشان مختصر آب و نانى به ایشان مى رسانیدند تا آنکه مهلب که مرد کار آزموده اى بود از حیله آنان آگاه شد و زنان را نیز مانع گردید.
مـخـتـار دستـور داد مـقـدارى عـسل در چـاهیکه در مـیان قـصر بود بریزند تـا آب چـاه قابل آشامیدن گردد.

مختار با کسانى که در قصر بودند به مشورت پرداخت که چه مى توان کرد؟ آنان نظر دادند که از مـصعـب براى خود امان بگیریم به سپاهیان پیشنهاد کردند که اگر تسلیم بشویم به مـا امـان مى دهید؟ آنها گفتند: تسلیم بشوید تا نظر خودمان را درباره شما پیاده کنیم .

مختار گفت : هرگز بحکم ایشان راضى نمى شوم و هر یک از شما که به حکم آنان تن در دهد او را بخـوارى مـى کشند، ولى اگر بجنگیم تا کشته شویم مرگ با افتخار را درک کرده ایم و اگر شما هم جز این را اختیار کنید پشیمان مى شوید زیرا پس از آنکه بر شما دست یافتند هر یک از شما را به عنوان اینکه کسى را کشته اید صاحبان خون از شما انتقام خـواهند گـرفـت و پـیش بینى مختار کاملا درست از آب در آمد زیرا تمام کسانیکه تسلیم بحکم سپاه بصره شدند دست بسته کشته شدند و یک نفر از ایشان جان در نبرد.مختار کشته مى شودمختار که از همراهیان خود احساس ضعف و زبونى نمود شخصا تصمیم بر خروج گرفت ، نزد همسرش ام ثابت فرستاد تا مقدارى عطریات برایش ‍ بفرستد، طیب فراوانى برایش فـرستـاد، مـخـتـار غـسل کرد و حنوط نمود و سپس طیب را بر سر و صورت خود، مالید با نوزده نفر از قصر خارج شد که از جمله سائب بن مالک بود که هنگام مسافرت او را بجاى خود حکومت مى داد.

سائب را گفت : نظر تو درباره ما چیست ؟ سائب گفت : راءى شما چیست ؟
مـخـتـار اظهار داشت : من یکى از رجال عربم ، ابن زبیر حجاز را متصرف شده ، و ابن نجده یمامه و مروان شام را در اختیار گرفت و من این شهرها را به چنگ آوردم جز اینکه من در مقام انتـقـام و خـونخـواهى خـاندان پـیغـمـبر بر آمـدم عـده اى را به جرم قتل آنجناب کشتم لذا بر من شوریدند وگرنه از ایشان کمتر نبودم ، لذا اگر نیّت پاکى ندارى از حیثیت و شرافت خود دفاع کن و در این راه بجنگ ؟ سائب گفت : انا للّه و انا الیه راجعون چرا در راه پیشرفت همین هدف نجنگم و در راه حیثیتم بجنگم .

مـخـتار از قصر خارج شد و به سپاه مصعب پیشنهاد کرد آیا به ما امان مى دهید؟ گفتند امان مـى دهیم تـا مـا هر چه صلاح دیدیم با شما رفتار کنیم ، مختار گفت : هرگز راضى به حکم شما نخواهم شد، شروع به جنگ نمود آنقدر جنگید تا کشته شد.
مـى گـویند مـخـتـار در مـحل زیتـونیها کشته شد و دو برادر بنام طرفه و طراف او را کشتند.

رفتار مصعب با تسلیم شدگان

چـون کسانى را که در قصر متحصن بودند بر مصعب عرضه شدند عبدالرحمان پسر محمد اشعـث و دیگـران پـیشنهاد کردند که تمام آنها را که جمعیت زیادى بودند از دم شمشیر بگـذرانند، بجیربن عبدالله مسلمى که از جمله موالیان بود مصعب را گفت : خدا ما را به اسارت و تـو را به عفو و گذشت امتحان مى کند که در یکى خوشنودى و در دیگرى خشم پروردگار است ، هر که عفو کند خدا نیز از او در گذرد، و هر که عقوبت کند ایمن نیست که از او قـصاص کنند، سپـس گـفـت : پـسر زبیر؛ مـا اهل قبله شما و همکیش شمائیم ترک و دیلم نیستیم ، مخالفت ما با همشهریانمان خارج از یکى از دو صورت نیست یا مـا اشتـباه کرده ایم یا ایشان ، و در هر حال وضع ما مانند مردم بصره است که مدتى با هم جنگیدند و سپس ‍ متحد شدند شما هم که اکنون پیروز شده اید گذشت کنید و جوانمردى نشان دهید؟ بجیر باندازه اى از این سخنان گفت : که مصعب و همراهانش ‍ نرم شدند و تصمیم بر گذشت گرفت .

ولى عبدالرحمان اشعث گفت : مصعب ؛ اگر مى خواهى ایشان را آزاد کنى پس از ما دست بکش و انتظار نداشته باش یا ما را باید داشته باشى یا آنان را وگرنه میان ما و آنها آشتى پـذیر نیست . مـحمد بن عبدالرحمان بن سعید همدانى گفت : پدرم و پانصد نفر از قبیله همـدان کشتـه شده اند که همه آنها بزرگان شهر و قبیله بودند، آنها را آزاد مى کنى و حال آنکه هنوز خونهاى ما در درون ما مى جوشد، یا ما یا آنها!

بلکه هر قبیله و خاندانى که در مبارزات با مختار کشته داده بودند سخنانى از این مقوله گـفـتـند و تقاضاى کشتن آنها را کردند، مصعب که چنین دید دستور کشتن آنها را داد و گفت : تمام آن جمعیت را گردن بزنند.

ایشان دستـجمـعـى فریاد کشیدند که پسر زبیر ما را مکش که به ما احتیاج خواهى داشت فـردا که لشگـر شام به جنگ شما آیند ما را پیشاپیش سپاه بفرست اگر کشته شویم مـقـصودت حاصل شده و علاوه که ما کشته نشویم مگر آنکه جمعیت ایشان را در هم بشکنیم و اگر پیروز شویم باز هم به نفع تو و همراهان تو است .

لیکن مصعب بجهت رضایت و خوشنودى دیگران همه را از دم شمشیر گذرانید!
و چـون خـواستـند بجیر را بکشند گفت : پس این خواهش مرا بپذیرید که مرا در کنار این افـراد نکشید زیرا به ایشان پیشنهاد کردم تسلیم نشوید بلکه مردانه بجنگید تا کشته شوید آنها پـیشنهاد مـرا نپـذیرفـتـند لذا نمـى خـواهم خـون مـن داخل خون چنین افراد بى اراده اى گردد.
مـسافر پسر سعید بن نمران گفت : مصعب ؛ جواب خدا را چه خواهى گفت هنگامى که بر او وارد گـردى که یک جمـعـیت انبوهى که اختیار خود را بدست تو سپردند کشتى با اینکه فرموده است جز در مقام انتقام و قصاص ‍ کسى را نکشید، اگر یک عده از ما جنگیده و افرادى را کشتـه اند لیکن یک عـده دیگـرى هستند که در هیچ جنگى شرکت نداشته اند بلکه در کوهپـایه و دهات بوده اند که مشغول جمع آورى مالیات بودند و راهها را امن مى کردند، بسخنان مسافر هم گوش ندادند.

سپـس گفت : خوار و زشت کند روى کسانى را که با ایشان گفتم : از یکى از کوچه ها حمله کنیم و جمعیت را متفرق ساخته و بقوم و قبیله خود ملحق گردیم حرف مرا نشنیدند.
رفتار مصعب با زنان مختار

پـس از آنکه مـصعـب از کشتن اسیران فارغ شد، زنان مختار را احضار کرد، ام ثابت دختر سمرة بن جندب را گفت : عقیده ات درباره مختار چیست ؟ ام ثابت گفت : من آنچه را مى گویم که تو بگوئى . مصعب او را آزاد کرد.

عمره دختر نعمان بن بشیر انصارى را گفت : تو چه میگوئى ؟ عمره گفت : او بنده صالح خـدا بود، مـصعب این زن را زندان کرد و به برادرش عبدالله زبیر به دروغ نوشت ، این زن را عقیده آنست که مختار پیغمبر بوده است .

عـبدالله در پـاسخش نوشت : که او را بکش ، مصعب این زن را به شخصى بنام مطر سپرد تـا او را بکشد این نانجیب با سه ضربت شمشیر او را کشت ، کشته شدن این زن عاطفه افـراد را تـحریک کرد و زبان به اعـتـراض بر مصعب گشودند و شعراء در این زمینه اشعـارى سرودند که از جمله عمربن ابى ربیعه قرشى اشعارى گفت که از آنها ابیات زیر است :

انّ من اعجب العجائب عندى
قتل بیضاء حرّة عطبول
قتلت هکذا على غیر جرم
انّ للّه درّها من قنیل
کتب القتل و القتال علینا
و على المحصنات جرّ الذیول

همانا شگفترین شگفتیها نزد من کشتن زن سفید چهره آزاده زیباى گردن کشیده است که بدون گناه کشته شد و خدا او را از میان کشته ها خیرش ‍ دهد.

همانا کشتنت و کشته شدن بر ما و بر زنان پاک دامن واجب گشته است .
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۳۵
يونس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۴
مثلاكه چي تازگيها هي فيلمانه مختار را لو مي دهي؟ خوب بگذار ما خودمان ميبينيم ديگر
پاسخ ها
علیرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
چطوره همه کتاب‌های تاریخ رو قایم کنیم تا مباداد تو ببینی!!!
ناشناس
|
Lithuania
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۴
بابا خوبه حال مختارنامه رو ساختن که شما هم هی قلم فرساییی کنیین! نمی دونین نباید آخر یه فیلم رو برای کسی تعریف کرد !
ناشناس
|
Sweden
|
۱۵:۳۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۴
مختارنامه توهین آشکار به ایرانیان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
لطفا با دلیل و رفرنس بیان کنید .
از کجا متوجه شدید ؟؟
محمد حسن سجودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
لعنت بر مصعب وبردرانش و همه ی ان ها
رضا نعمتيان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
خوب بود
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۶
عجيب!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
یعقوب
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
عجیب اندر عجیب...اما هر چی هست هیچوقت اینجور فیلم ها درست از آب در نمیاد وهر سیستمی یه جوری تعریف میکنه که حرف خودشو بزنه ... و دریافت خودشو انتقال بده و البته من خوشحالم بابت این اتفاق ... حرف امام شهیدمان رو خوب به ملتها رسوندن..دمشون گرم .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
س
عقیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۲
خیلی نامردی کشتن
پاسخ ها
امام حسین
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
مختار باید به ابراهیم مالک اشتر وعده حکومت کوفه میداد که او سریع خود را به خاطر حکومت کوفه خود را به مختار میرساند واوبه خاطر حکومت به مختار خیانت کرد وهین طور به امام حسین
امیرزارعt
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
واقعا" بعضی اززنان (عمره دخترنعمان) شرف دارند وآزاده اند. یاحق@.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
باید از این شیر زنان دیروز یاد بگیریم وپشت امامت و ولایت خالی نگذاریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
سر ام ثابت چه امد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
عاقبت ام ثابت چی شد بعد ازادی؟؟!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
شد زن مصعب
مهراب
|
United States
|
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
هعی ... فرق وفاداری و بی وفایی بود این ماجرا
الناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۸
باید ازین شیرزنان یاد گرفت تابا هر عابدنمایی بیعت نکنیم
انیس
|
United States
|
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
من واقعا شیفته عمره بودم یک آزاده واقعی که مایه افتخار زنان آزاده است.
امین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
عجب
بی بصیرت
|
Japan
|
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
مراقب باشید
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
امیدوارم اگریکروزازعمرم باقیماندبرمزارمطهرشهیدمختارحاضرشوم اشکبریزم وازاوبخواهم که شفیعم شوددرمحضرآقاامام حسین ع وآقام ابولفظل س
مالک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
ام ثابت بعد از دروغ گفتن هایش و موافقت با مصعب لعنتی، از زندان آزادش کردن، چون بهشان گفتن یا به دروغ بگوییدحضرت مختار(ع) فلان و بیسان است تا آزاد شوید یا شمارا گردن میزنیم
پاسخ ها
هاشم
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
تو اینقدر سواد نداری که بفهمی( ع) فقط به امامان اطلاق می شود.به مختار می گویی علیه السلام
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
علیه السلام یعنی سلام بر او.حال انسان به پدر خود هم می تواند درود و سلام بفرستد.در عرف شیعیان برای امامان بکار می رود اما معنای عام دارد
بی نشان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
اهای فرهاد مجیدی...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
علیه السلام یعنی سلام ما بر او باد و حتی برای پدر خود هم می توان گفت .در عرف شیعیان برای امامان به کار می برند اما معنابی آن برای هرکه دوست داری می توان بکار برد
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
وای بحال ابراهبم اشتر که به قرور پشت مختار را خالی کرد.چرا نفهمید بعد شکسته مختار به تنهای میخاهد چه کند.
یا قیام توابین چند هزار نفر به خون خاهی امام حسین برخاستن ولی یک نفر به کمک امام نرفت.مسلم را تنها گذاشتن بعد خودکشی کردن به نعیت جنگ با ابن زیاد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
همه هم مسلمانند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۰
اره واقعا
یعقوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
فیلم خوبی بود دستشون درد نکنه امیدوارم همینجوری سریالی بسازن همه رو ... از امام سجاد بگیرن تا امام موسی کاظم بسازن کاری نداره که ... در 20 قسمت خلاصه چون الان ملت موندن واقعا چی سر امام سجاد وبقیه اومد با اون وضعیت شلم شوربای عرب ها!!!
اجرشون با امام حسین ع
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
امیدوارم درباره امامان دیگر هم فیلم و سریال بسازند تا ما شیعیان امامانمان را بهتر و بیشتر بشناسیم.مسلما تاثیر گذار خواهد بود. انشالله
صفانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
خیلی ممنونم بسیار عالی بود سپاس
کیمیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
خداوند امثال مصعب و ابن حر را لعنت کند.من با دیدن مختار واقعا معنای شهادت در راه خدا و به خاطر امام حسین را درک میکنم.مخصوصا لحظه شهادت کیان ایرانی و مختار ثقفی برایم دردناک است.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
به نظر من باید مختارنامه
٢ رو هم می ساختن چون اتفاق های زیادی مثل کشته شدن مصعب و ابراهیم مالک اشتر افتاد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
عالی
حسینی هستم ازنیشابور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
فیلم بسیارعالی بودبه ماکه خیلی خوش گذشت
حدیث
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
بسیار عالی بود توضیحاتت
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
ما ایرانیان ده ها سردار و اسطوره داریم که مختار ثقفی در برابر اونها هیچی نیست .
متاسفم که رستم دستان و سیاوش و بابک خرمدین و خشایار هخامنشی رو نادیده می گیرند ...
پاسخ ها
فائزه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
رستم و خشایار که مسلمون نبودند مختار انتقام خون امام حسین رو گرفت و در راه اسلام شهید شد در واقع اونا به پای مختار نمیرسن نه این که آدمای بزرگی نبودن ولی خوب نمیشه اونا رو با شخصیت های بزرگ شیعه مقایسه کرد کی میخواید دست از نژاد پرستی بردارید
سجاد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
الان چه ربطی به رستم داره رستم افسانه س بعد اونا که مسلمون نبودن
ناشناس
| - |
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
متاسفم بابت این نظرت
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
این ملت هنوزم فک میکنن مسلمونن ....
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
مهدی جان از این مردم بیگانه پرست خودباخته از این توقع ها نداشته باش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
مختار بزرگ مرد تاریخ هست چرا که انتقام دل همه شیعیان علوی رو از ان نامردان کثیف گرفت حالا یا خواهان حکومت بود یا نبود مهم نیست مهم انتقام خون امام حسین و یاران مظلومش بود که ناجوانمردانه با لب تشنه شهید شدن خدا لعنت کند ابن زبیر و امثالش را که داعشیهای امروز پسماندهای همان نامردان حرام هستن اگر دقت کنید میبینید که هنوز بعد از هزار وچهارصد سال بین اعراب جنگ و نزاع هست پس اینا هیچوقت عوض نمیشن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
خداوندبه اقای میرباقری وتهیه کنندگان وبازیگران و....مختارنامه ثواب جزیل بدهد.که بادیدن انتقام مختازازقاتلان کربلا دل شیعیان آرام شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
از دست ابراهیم ناراحتم دلمو شکست
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
با سلام.تشکرازعوامل فیلم مختارواقعادست مریزاددمشون گرم.یاعلی مدد.
اکرم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
اسم فیلمش مختار نامه هست نه ابراهیم نامه یا مصعب نامه
اکبر ایرانشاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
ای کاش ایراهیم زودتر میرسید وای کاشهای بسیار دیگر. اما افسوس که به وافعیت نرسید
نسرین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
عاشق کیان ایرانی ام....وهمچنین مختار و بن کامل
ازهمه ی کسانی هم که این فیلم رو ساختن خیلی خیلیییی ممنونم همچنین بازیگرای بینظیرش مثل رضا رویگری یا خانوم کوثری در نقش عمره و خانوم نسرین مقانلو در نقش ناریه واقعا عالی بازی کردند
این فیلم به خوبی همه چیز را به ما شیعیان نشان داد و مارا از اون زمان و اتفاقاتی که در ان زمان افتاده اگاه کردند....
وهمچنین درس های بزرگی به ما یاد دادند،اینکه مثل بانو عمر شجاعت داشته باشیم،اینکه مثل کوفیان رنگ عوض نکنیم ،مظلومیت کیان و زور گفتن به او و او را از اسب پیاده کردن،کاردانی و شهامت مختار و....
عسل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
ساخت فیلم مختار عالی است
من عاشق تمام انها هستم
عادل رمضانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
باتشکر فراوان از همه کسانی که مجموعه بزرگی مانند مختار نامه رو تهیه کردند فقط میخام اینو بگم خداوند در قران فرموده هر کس در راه حق کشته شود نمرده بلکه شهید شده و شهید هم زنده است واز رزق و روزی خدا بهره مند میگردد ثانیا هر کسی برای احیای حق و حقیقت گام بر میدارد خداوند نام او را جاویدان میکند در پاکی نیت مختار و یارانش همین کافی است که مزار آن شهید بزرگوار محل زیارت مومنین است اگر مختار بر حق نبود همان ظالمان و کفاران هیچ اثری از او باقی نمیماند خدایش رحمت کن که کمی دل دوستداران اهل بیت را خنک کرد ضمنا طبق گفته کارشناسان وبزرگان دین اگر قیام مختار نبود مجرمین خبیث کربلا حادثه کربلا را محو و تحریف میکردن وسلام .
ضالحی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
سلام . اکنون بعضی افراد . آرزو دارند که اگر ما بوذیم در رکاب امام حسین بجنگیم . ولی باید یزیذ زنده شود تا بجنگند . همین آل سعود و آمریکا و داعش یزید زمانند . عذه ای حتی بخاطر فشار گرانی کم آورده اند و انتقاد میکنند . چه رسد به جانشان . شهید بانو عمره از جانش گذشت او هم میتوانست وجدانش را زیر پا بگذارد و برای چند روزی دیگر با ذلت زنگی کند . برادران و خواهران . خوب در عمق قضیه بروید و برای دقایقی خود را به جای بانو عمره بگذارید . جان خود و فرزندش را از دست داد بخاطر اسلام و بخاطر آبروی قیام . بیاموزیم . خیلی آموزنده هست . ما کجا و آنها کجا ؟
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
ازآقای میرباقری وتهیه کنندگان وبازیگران مختارنامه کمال تشکر را دارم و آرزوی توفیق روزافزون
و امیدوارم آقای میرباقری که نشان دادند در ساخت فیلم های مذهبی تاریخی ، بسیار تبحر دارند برای رضای پروردگار و تفهیم حقانیت شیعه در این دوران پر از شبهات فرقه های گمراه وهابی ، بیشتر فیلم و سریال ساخته و اجر جزیل از خدای متعال دریافت کنند .
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
سریال مختارواقعا اموزنده
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
با تشکر از عوامل ساخت مختار نامه ولی ای کاش نقش کیان ایرانی رو به یک جوان برومند میدادند
چاووش چگنی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
باعرض صدسلام وألف علیک حضورمحترم جناب سیدداوودمیرباقری کارگردان باارزش ایران واما درخصوص سریال فاخرمختارنامه غیرازمشکلات وزحمات وسعی وتلاش وکوشش درهمه موارد وضمن تشکروتقدیرازکلیه عوامل سریال دریک جمله بشما عرض مینمایم;یدالله فوق ایدیکم فی کل حال احسنت مرحبا باریکلا آفرین درود سپاس سردارسریال
صابر انصاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
واقعا که سریال زیبائی ساخته شد.مردم کلی کیف کردن.دستتون درد نکنه خدا قوت
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پسر دو ساله اای دارم چنان عاشق مختار که با صدای تیتراژ
از خواب بید ار می ش بازبون خودش میگه بوتا با یعنی مختار
من که دیگه . . ...
محمدسهرابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
باعرض سلام وخسته نباشید وارزوی توفیق ودعای خیر جناب سید داوود میر باقری کارگردان زحمتکش پرافتخار سینمافیلم ایران درسریال مختارنامه وبقیی بازیگران که لحظه های انتغام از قاتلین امام مظلوممان می گیرنددل تمام شیعیان جهان اروم می گیرد اجرتان با امام حسین ع باشد شما افتخارافرینید
milad
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
افسوس برای ایرانیانی که اسطوره ای مانند کوروش کبیر دارند و بودجه ای برای ساختنه فیلمش نمیدن اما برای سریال مختارنامه 20میلیارد بودجه دادن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
افسوس
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
الان بیشتر علت ساخت این سریال در وصف و ستایش قیام عاشورا بود، و بعد از آن انتقام مختار از قاتلین شهدای کربلا
چشمی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دوست عزیز..امان از نژاد پرستی بیهوده....
علیرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
همونایی که ایران ایران از دهنشون نمیفته
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
خطاب به چشمی: امان از بیگانه پرستی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
سلام با تشکر فراوان از کلیه کسانی که این مجموعه مختار نامه را ورست کردند ولی ابراهیم اشتر ابروی مالک اشتر و شیعه را برد وقتی میبینی که به مختار جفا کرد و با مصعب متعهد شد واقعا که ابروی شیعه علی را برد میدانم که ابراهیم تا قیام قیامت در دوزخ است خدا از او نگزرد که حکومت علویان را رها کرد و ال ذبیر را هدایت کرد خدا لعنت کند ابراهیم که ابروی مالک اشتر را برد اگه ابراهیم شک نمی کرد وزود می امد واسر هوا وهوس نمی شد مختار حداقل 20 سال حکومت می کرد و شیعه خیلی زیاد تر بودند در داخل قوم پست عرب که الان شده وبال گرون شیعه مثل ال سعود خدا لعنت کند ال سعود را
FarhanJKS
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
سریال خوبیست یکی ازانتقادهای این سریال کارگردان بهرنحو ممکن می خواهد نقش ایرانی هارادراین قیام خیلی برجسته نشان دهد مثال بارزش استفاده از پرچم ایرانه خوبه فقط آرم شیروخورشید ویا آرم مارانداشت.
شایان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۲
خوب درمختارنامه مصعب زبیری یکی از زنان مختار عمره بانو راکشت اکنون نیز عاقبت آن یکی زن مختار به نام ناریه چه شد وکسی عاقبت این زن را نه در مختارنامه ونه در فضای مجازی گفته است فکر کنم این حرف را از داود میرباقری کارگردان سریال مختارنامه باید پرسید شاید او بداند باتشکر
پاسخ ها
کریم
| Iran, Islamic Republic of |
۰۵:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
خوب شوهردادیم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
بخدا قسم در آن زمان رسوم همینگونه بوده
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۷
دوستان عزیز چرا هوایی نظر میدید
Fati
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۴
کسی میدونه ایرانیان تو سپاه مختار مال چه دوره ای بوده؟
پاسخ ها
بی کس بن بی کس
| United States |
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
یزد گرد سوم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
ناریه بامصعب عروسی کرد بخدا
رحمت الله . م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
به نظر این حقیر اجر مختار علیه الرحمه با خونخواهی اهل بیت رسول الله فقط و فقط شهادت بود که خدا این توفیق را به ایشان عطا فرمود مبارکش باد.
امیر محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
درود خدا بر ازاد مردان ایرانی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
ازاد مردان طول تاریخ ایران
M
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
خخخ
منصور
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
اولین شرط ایمان دوری از نژاد پرستی است
سید علی استوار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
اگر ما مسلمانیم چه عرب وچه عجم همه یکی هستیم
مهدی غلامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
مختارآزادمردی بودوآزادانه به شهادت رسید.
ناشناس
|
Germany
|
۰۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
همش دروغه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
درود خدا بر مختار شیر مردی که انتقام خون پاک سالار شهیدان رو گرفت و خودش اخر شهید شد
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
ولی تو این ماجرا بیشتر همه سرنوشت کیسان ابوعمره منو اذیت کرد
ابراهیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
دین فقط یه برنامه برای رسیدن به خداست
پارسا بروجرد
|
United States
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
چرا یه فیلم در خصوص ایران 1400سال پیش نمیسازن ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
افکار عمومی بیشتر طالب سریال های با مضمون امام حسین و مختار نامه و... هستند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
چون اونوقت خیلی از قضایا بنفع دین اسلام نیست و ظلم به ایرانیان رو باید نشون بده و هیچکس هم بوای ایرانیان کاری نکرد نه خلیفه نه خلیفه....و تا خلیفه....
فری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
لعنت الله
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
خیلی ها میگن که مختار برا قدرت و دولت قیام کرده اما برای من همینی که انتقام شیعیان رو گرفت بسه ..خدایش رحمت کند
ان شاالله قبر او و مزار ابراهیم بن مالک رو زیارت کنم چون اگر مختار نبود قطعا شیعیان قتل عام میشدن
روحشان شاد یادشان گرامی
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
بزرگترین علت شکست مختار از زبیریان نبود ابراهیم بن مالک اشتر و سپاهش که از دستور بازگشت به کوفه سرپیچی کرد و حتی بعد از مختار به سپاه مصعب ملحق شد.در واقع با رفتن ابراهیم بزرگترین حامی خود را از دست داد
امیر حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
لعنت پسران زبیر و سربازانش
احسانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
تشخیص حق از باطل به تار مویی است.اهل بصیرت بودن مهم است
فرشته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کاش مختار2روهم بسازند که بفهمیم چی برسرقیام اومد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
عالی بود
خلیقی از ساری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
از کارگردان سریال مختارنامه و همه عوامل و دست اندرکاران کمال تشکر را دارم مخصوصا بازی زیبای آقای عرب نیا .
سریال واقعا زیبا و جذابی بود با آرزوی موفقیت برای تک تک این افراد
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
عالی بود. والسلام
رامین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
ایران هم افسران وادم های مهمی داشت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
درود بر آقای. میر باقری. کارگردان. توانا
ندا ۹۷/۱۲/۱۹
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
با سلام به کارگردان خوب و زحمتکش کشورمون. اقای میرباقری عزیز که با ساختن همچین سریال زیبای مختارنامه ساختن و بی صبرانه منتظر پخش سریال سلمان فارسی هستیم. خداوند به شما عمر با عزت بده که بتونید همچین سریال های زیبایی بسازید. ارزوی موفقیت برای شما دارم.
یا علی..
نوکر حضرت علی
|
United Arab Emirates
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
خداوند درشب معراج به پیامبر فرمود هرکس به اندازه‌ی بال مگسی عشق علی ابن ابی طالب به عزت و حلالم قسم او رادر جهنم نمی اندازم مختار هم برا اینکه عشق به مولا علی داشت انتقام امام حسین رو گرفت یعنی عاقبت مختار بهشته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
خیلی عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
خیلی عالی بود
ناشناس
|
-
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
چرا ما ایرانیها فکر میکنیم دنیا را ما نجات میدیم
مجتبی
|
India
|
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
برداشت شخصی بنده اینست که مختار کاملا که نه اما خیلی آدم صالح بوده ولی ابراهیم بن مالک اشتر هیچ فرقی با مصعب,ابن حر و مروانیان نداشته چون دست امام حسین را نگرفت,خیلی سخت با مختار اتحاد کرد و اتحادش هم خیلی خالصانه برای خونخواهی امام حسین نبوده بلکه هم شیر و هم خرما میخواسته یعنی هم قیام و هم رسیدن به قدرت,بعد از شهید شدن مختار بدست مصعب دوباره با مصعب بخاطر قدرت و حکومت متحد شد کسی که چندین هزار نفر را بشمول همسر مختار از دم تیغ گذراند و مهمتر از همه اینکه مصعب حکومت شیعه را سرنگون کرد اما بازهم ابراهیم بن مالک اشتر با او متحد شد! لطفا خیلی داستان ابراهیم در سریال مختارنامه را که مردی عادل و صالح و خداپرست نشانش دادند را باور نکنید و این خیلی احمقانه است که انسان باور کند جعل نامه های مختار توسط مهلب یا مصعب به ابراهیم باعث غفلت ابراهیم از کمک کردن به مختار شده انگار جز از نامه هیچ کسی رفت و امد نداشته بین موصل و کوفه تا قاصد و پیغام رسان باشد چطور امکان دارد در چنین مرحله حساسی هیچ قاصدی,هیچ پیغام رسانی,هیچ مسافری,هیچ بازرگانی هیچ بنده خدایی بین موصل و کوفه رفت و آمد نداشته تا اخبار بین موصل و کوفه را رد و بدل کنند!متاسفانه در این قسمت کارگردان آقای میرباقری ماست مالی و پنهان کاری کرده اند.
پس بغیر از قیام مختار و حفظ اهل شیعه باقی جنگ های امرای زبیری و مروانی و جناب ابراهیم بن اشتر همه جنگ سیاسی و قدرت طلبی بودند دقیقا همانند بازی های امروز سیاستمدران کشورهای ما و اطراف و اصلا اسلام و دین خدا برای کسی مهم نبوده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
ابراهیم در ادامه دچار قدرت طلبی شد، گرچه خیلی بد شد، ولی قابل مقایسه با مصعب نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
ظاهرا آقای میرباقری روایت غفلت و گمراهی ابراهیم اشتر را فدای خوش درخشیدن اخوی گرامشان در سریال کردند. تو بعضی قسمتها میشه تو تیتراژ نوشت: این قسمت: ابراهیم اشتر دلاور با بازی درخشان حسننننننننن میرباقریییییی
دست و جیغ و هورا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
موافقم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
خواهش میکنم درباره یک مسئله به این مهمی که به عاشورا مربوط میشه، اینطور سطحی و از روی نژادپرستی نظر ندید، ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
درسته به امامها علیه سلام میگویند .ولی در جاهای دگر هم میشود گفت .علیه سلام یعنی سلام بر او باد
محمداسحاقی تربت جام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
قضاوت رابخداواگذاریدکه خداوندبرهمه کس وبرهمه چیزاگاه ست!خداوندبه یاری کنندگان دین احمدومذهب تشیع واهل بیت پیامبررااجرعطافرماید!ماراهم درمسیرقرب اللهی ومنتقمان خون امام عزیزمان دررکاب منتقم قراردهد امین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
سلام خسته نباشین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
من دلیل پیوستن ابراهیم برمصعب واسم مبهمه.نمیدونم چرا با مصعب بیعت کرد؟؟؟؟؟واقعا نمیدونم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مصعب درحقیقت باکشتن یاران مختار گور خودش را کند ودرمقابل هجوم عبدالملک مروان تنها ماند چون هر یک از یاران مختار به اندازه ۱۰نفر از سربازان مصعب توان جنگ داشتند وعاقبت هم مصعب وبرادرش عبدالله در مقابل سیل هجوم عبدالملک مروان از بنی امیه دوام نیاورده وکشته شدند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مصعب درحقیقت باکشتن یاران مختار گور خودش را کند ودرمقابل هجوم عبدالملک مروان تنها ماند چون هر یک از یاران مختار به اندازه ۱۰نفر از سربازان مصعب توان جنگ داشتند وعاقبت هم مصعب وبرادرش عبدالله در مقابل سیل هجوم عبدالملک مروان از بنی امیه دوام نیاورده وکشته شدند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اگر صدها بار دیگر فیلم مختار نامه را نشان بدهند بازهم تکراری نیست واقعا خسته نباشید میگم به همشون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
باسلام و عرض ادب خدمت تمامی دست اندر کاران سریال مختار نامه . ایشان تمام تلاششان را کردند که رویداد ها ی اون زمان برای بینندگان به طور حقیقی نمایش داده بشه ان شا الله اجرشان با امام حسین ع .اموزه های این فیلم غیر قابل شمارش هست ولی در کل مضمون به این است که نجاد پرستی و یک کیسه زر به راحتی میتونه ایمانمون را بگیره مواظب خودمون باشیم اگر ما در اون زمان بودیم اماممون رو انتخاب می کردیم یا کیسه زر.اینجا فقط باید ذکر لبمون باشه اهد نصرات ال مس تقیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بعد از شهید شدن مختار ابراهیم مالک اشتر با زوبیری ها بیعت میکند و مروانی ها ابراهیم را هم میکشند ک مصعب هم که میبینه ابراهیم کشته داره میشه تا اخر خون میجنگه و کشته میشود اگر مختار دو رو بسازند همه از ابراهیم مالک بد گویی میکنن اونم دلیل داشت ک با مصعب ب بیعت کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بعد از شهید شدن مختار ابراهیم مالک اشتر با زوبیری ها بیعت میکند و مروانی ها ابراهیم را هم میکشند ک مصعب هم که میبینه ابراهیم کشته داره میشه تا اخر خون میجنگه و کشته میشود اگر مختار دو رو بسازند همه از ابراهیم مالک بد گویی میکنن اونم دلیل داشت ک با مصعب ب بیعت کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
باسلام.دوستان سریال مختارنامه خیلی عبرت آموز بود ولی ترتیب فیلم به این صورت نبود وموارد زیادی ازآن سانسور شده بود به عنوان مثال مصعب درجنگ مقابل مختار یکبار هم دست به شمشیر نشد و.‌‌‌‌‌......و اینکه نقل است حضرت سکینه زن مصعب بوده یا نبوده در این فیلم مشخص نکرد وخیلی موارد دیگر که در این فیلم به ترتیب اتفاقات آن زمان لحاظ نشده.و
حمید خیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
با عرض سلام و خسته نباشید مرحم دل ما شدین جناب میر باقری و همه عوامل زحمت کش مختار نامه
کااااش غیرت و تعصب شیعیان واقعی امام امثال مختار و یاران واقعیش باشد مرچمتون بالا ای بزرگ مردان و زنان تاریخ با ارایه این سریال بی نظیرو واقعی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
با سلام؛ در این فیلم حداقل چند ماه تحقیق و بررسی در منابع شیعه و سنی شده؛ مختار چه با ابراهیم و چه بی ابراهیم باید می رفت؛ مهم این است که انتقام خون شهدای کربلا را گرفت والسلام.
علی ع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
درو برشرفت ای مختار ثقفی
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
خداوندا چرا ابراهیم پشت مختارو خالی کرد؟من واقعا متوجه نمیشم؟
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
عاقبت هم در جنگ با مروانیان کشته شد..
متاسفانه کشته شد و جسدش به آتش کشیدن..
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
به گواهی تاریخ ابراهیم پسر مالک دیگه چاره ای نداشت..
به اشتباهش پی برده بود و بین 2راهی گیر کرده بود..
مجبور بود یا با مصعب بیعت کنه یا با عبدالملک مروان...
سریال بین حرفه ای
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
سلام به نظر من ابراهیم باعث شکست مختار نبود. چرا که ابراهیم اول اینکه به خاطر حفظ قیام و ایستادگی جلوی سپاه مروانیان در موصل مانده بود و دوم اینکه نامه هایی که از مختار به وی میرسید تحریف میشد و باعث سوئ تفاهم بین او و مختار شده بود اما اون کسی که عامل اصلی شکست مختار شد
دومان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
ابراهیم بخاطر اطرافیان خود با مصعب بیعت کرد تا مثل پدرش با امویان بجنگند یا از روی سیاست که سپاهش تا دیروز باامویان جنگ امروز دوست. از دست ندهد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
با سلام من در این فیلم فهمیدم که خداوند چه صبری به پیامبر (ص) و امامان معصوم عطا کرده بود در مقابل امت عرب : فقط متاسفم که انسان در عصر مولا علی و فرزندانش زندگی کند و اینجور در غریبی , قربت , و نادانی بمیرد . دعا میکنم هیچ وقت از خط ولایت جدامون نکنه و پشت سر امام زمان خود با بصیرت کامل حرکت کنیم .
هادی کینگ
|
United Kingdom
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
ابراهیم اشتر موصل رو فتح کرده بود نمیشد وقتی اونهمه زحمت کشیده و یه شهرو فتح کرده بعد دوباره ولش کنه برگرده کوفه.و ضمنا اون نمک گیر مردم موصل شده بود و اینکه همونجور که پیشبینی هم کرده بود مروانی ها چند مدت بعدش حمله کردن و اونم واسه محافظت از مردم اونجا ارتششو نگه داشت اونجا.و بعد شکست مختارم یا باید با مصعب بیعت میکرد یا با مروان یا هم باید با جفتشون میجنگید که زورش نمیرسید.پس با مصعب بیعت کرد چون مروانیها همون بازمانده های یزید و ابن زیاد و قاتلین امام حسین بودن.پس نمیشه به ابراهیم تهمت خیانت زد.اون برای محافظت از مردم موصل موند اونجا به هر حال مردم اونجام مثل مردم کوفه و مختار ادم بودن مسلمون بودن.خداییشم به اسم پدرشم که نگاه کنیم حق ابراهیم بود ک حکومت خودشو داشته باشه.
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
مختار خودش هم نه امام حسین ونه امام حسن را یاری نکرد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه تفاوت متانول با اتانول