در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


به ساز و کاری منسجم و پیوسته که در یک محدود جغرافیایی مشخص و در زمانی معین انجام می‌شود تا طی آن فرد یا افرادی از طریق مشارکت شهروندان انتخاب شوند، انتخابات گفته می‌شود.

تاریخچه


ایران از جمله کشور‌هایی است که سابقه انتخابات در آن نزدیک به صد سال است. با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند و ساز و کار‌های حاکم بر انتخابات تقویت شد و شهروندان حتی در انتخاب عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیز می‌توانند به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. از صد سال پیش تا کنون به این سو ایران شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاورد‌های مختلف بوده است که میتوان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی


اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر میگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید" نظامنامه انتخابات" را تهیه نماید، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد. اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

شرایط کاندید‌ها و رأی دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی


از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد
ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درج‌های اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد لیکن محدودیت‌هایی برای بی سواد‌ها و افراد غیر متمکن قایل شدند. بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداختی مالیات آن‌ها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. ضمناْ تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت.

تشکیل مجلس سنا


به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۲۴ دوره قانون گذاری مصوبات، وقایع و حوادث بسیاری رخ داد. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد. ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند. مدت نمایندگی این مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود.

تقلیل مدت مجلس سنا


لیکن به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۴۵ هجری شمسی به عمل آمد، مدت دوره از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.

به موجب این اصلاحیه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند ۱ ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص میتوانند برای سنا انتخاب شوند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی


پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نویت همه پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین کننده نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی، در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند.

انتخابات عمومی و سراسری


همانطور که اشاره شد، در دوران پس از انقلاب اسلامی انتخابات متعددی در ایران برگزار می‌شود که از جمله آن می‌توان به انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یک بار، انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یک بار، انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یک بار، انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری هر ۴ سال یک بار و همه پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.

عوامل اجرایی انتخابات


برای برگزاری هر انتخابات عمومی، چهار عامل اصلی باید موجود باشد تا اجرای انتخابات تحقق یابد. این چهار عامل اصلی محدوده انتخاباتی، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ابزار و عوامل برگزاری انتخابات و  محدوده انتخاباتی (حوزه انتخابیه) است. 

حوزه انتخابیه


حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرز‌های مشخص و تعداد معینی که به آن تعلق میگیرد.

تفاوت حوزه انتخابیه با تقسیمات کشوری


حوزه‌های انتخابیه که اجزای قلمرو انتخابات یک کشور را تشکیل میدهند، با واحد‌های متعارف تقسیماتی مثل بخش و شهرستان که تشکیل دهنده اجزای سیاسی و اداری کشور میباشند تفاوت‌هایی دارند و اصولاْ دو مقوله جدای از هم هستند که هر کدام قانون و مقررات و قلمرو ویژه خود را دارند و لزوماْ ب. یکدیگر منطبق نمیباشند.حدود و مرز‌های حوزه انتخابیه


در قانون تعیین محدوده، حوزه‌های انتخابیه، به منظور مشخص شدن تعداد نماینده یا نمایندگان مردم سراسر کشور، تقسیمات دیگری با مرز‌های جدید و متفاوت با مرز‌های تقسیمات قبلی صورت میگیرد. این تقسیمات شامل چهار قسمت و حدود است که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.

انتخابات ریاست جمهوری


در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد؛ بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس میکند تا با نتایج سایر شهرستان‌ها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آرای بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هم وطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شود.

انتخابات مجلس خبرگان


در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست وبه استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز، مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگان‌های وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاْ منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل میدهد.انتخابات مجلس شورای اسلامی


در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاْ ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.

انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری


در انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحد‌های تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است.

انتخاب کننده یا رأی دهنده


انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارتست از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمیباشد. این رأی باید به صورت مخفی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.

انتخاب شونده


انتخاب شونده فردی است واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آن‌ها برای منظور خاصی برگزیده میشود.

در هر انتخابات برای انتخاب شونده شرایطی پیش بینی شده است که این شرایط به دو گونه به شرح زیر میباشد: قسمتی بارز و آشکار که به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی داوطلب عدم یا وجود آن‌ها محق و مسلم میشود، نوع دیگرمربوط است به سوابق سجلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی حال و گذشته داوطلب که اسناد و مدارک آن در اختیار داوطلب نیست بلکه در اختیار سازمان‌هایی است که پس از تحقیق و استعلام از مراکز قانونی درباره هر یک از داوطلبان نتیجه را در اختیار مجریان ذی ربط انتخاباتی قرار میدهند.

در پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، داوطلبان در دو گروه قرار میگیرند، اول آن‌هایی که واجد شرایط هستند و صلاحیتشان به عنوان یک داوطلب قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و گروهی دیگر آن‌هایی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر میباشند و صلاحیت آنان به عنوان یک داوطلب قانونی رد میشود.

نامزد انتخاباتی


کلیه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، اسامی آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به اطلاع همه میرسد.

مشکلات انتخابات


در بسیاری از کشور‌هایی که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف است، شایعترین دلیل عدم تطابق انتخابات با استاندارد‌های بینالمللی نظیر «آزاد و عادلانه» بودن دخالت دولت‌های مستقر در انتخابات است. ممکن است دیکتاتور‌ها بر خلاف خواست اغلب مردم، با بکارگیری قدرت اجرایی (مثل پلیس، حکومت نظامی، سانسور و غیره) در قدرت بمانند. ممکن است اعضای یک گرایش سیاسی در یک مجلس قانونگذاری از قدرت اکثریت یا اکثریت مطلق برای تصویب یا اصلاح قوانین (نظیر قانون جزا، تعریف مکانیسم‌های انتخاباتی خاص برای تعیین صلاحیت یا تعیین محدودهٔ حوزه‌های انتخابیه) به سود خود استفاده کنند و نگذارند که قدرت به دست گرایش رقیب بیفتد.

نهاد‌های غیردولتی هم میتوانند با استفاده از زور، تهدید کلامی یا فریب که باعث رأیدهی یا شمارش نادرست میشود بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. یکی از وظایف حکومت‌ها در کشور‌هایی که سنت دیرین‌های در برگزاری انتخابات‌های آزاد و عادلانه دارند پایش و جلوگیری از هر گونه تقلب در انتخابات است. مشکلاتی که میتوانند باعث غیرآزاد و ناعادلانه شدن انتخابات شوند شکل‌های مختلفی دارند.

در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در موافقت با این طرح... های شورای نگهبان کوهکن با بیان خاطره ای از انتخابات...
کد خبر: ۹۷۳۹۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


قوانین انتخابات موافقت کردند ...
دو فوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری... های غیرواقع و نادرست درباره ی کاندیداهای انتخابات پیش بینی...
کد خبر: ۹۷۳۹۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قوانین انتخابات نمایندگان موافق...
به عنوان مخالف طرح اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری مجلس... این که در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم گزارش هایی... رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۷۸ در مجمع...
کد خبر: ۹۷۳۹۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


جو بایدن گفته است که دوست دارد در انتخابات ریاست...
دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهوری...
کد خبر: ۹۷۳۸۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳


این کشور از حمایت مردمی در انتخابات ماه نوامبر برخوردار...
و قربانیان این بیماری برگزاری نظرسنجی درباره انتخابات ریاست جمهوری... گرفتن زمام کاخ سفید در انتخابات نوامبر امسال پیش است... است روز گذشته کمیته انتخابات حزب دموکرات در ایالت وایومینگ... در انتخابات مقدماتی نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری در این ایالت...
کد خبر: ۹۷۳۶۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


مرور روزنامه‌های سه شنبه دوم اردیبهشت ماه
العمر در وزارت نفت برنده ‏انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاهش...
کد خبر: ۹۷۳۶۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


تعیین نماینده دولت درخصوص طرح "الحاق یک تبصره به قانون انتخابات"
قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای... طرح"الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان... و نظارتی انتخابات به ادعای ذینفع خلاف واقع باشد داوطلب...
کد خبر: ۹۷۳۴۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا گفت...
نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا در...
کد خبر: ۹۷۳۳۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱


سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد:
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره... بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس خبر داد ...
گزارششان را ارایه کردند که در نهایت صحت برگزاری انتخابات... با اعلام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه نتایج... کلی انتخابات در همه حوزه ها اعلام شد و دیگر... به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعدا به...
کد خبر: ۹۷۳۱۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰


پرونده انتخابات مجلس یازدهم هنوز بسته نشده و تکلیف چهار...
از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید... بی تأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به... یک روز قبل از برگزاری انتخابات رئیس کل دادگستری هرمزگان... از تشکیل ۳۵ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود این...
کد خبر: ۹۷۲۷۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸


تر از اصلاح قانون انتخابات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان... چه چیز واجب تر از اصلاح قانون انتخابات انتظاری که... وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست... های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است اما زهی خیال باطل...
کد خبر: ۹۷۲۶۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸


برای حضور در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای...
این کشور علیه ویروس کرونا در انتخابات پارلمانی شرکت می... کنند رأی گیری انتخابات پارلمانی کره جنوبی ساعت ۶ صبح... اعلام کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی nec این انتخابات در... ۳۰۰ کرسی مجلس ملی این کشور انتخابات برگزار می کند...
کد خبر: ۹۷۲۴۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷


خود را از جو بایدن کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری... اعلام کرد او گفت که آینده آمریکا به این انتخابات...
ها برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است متحد کردن... بال های مختلفی است که در انتخابات مقدماتی از هم... گفت خبر های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا... و در نتیجه شرکت نکردن آن ها در انتخابات را...
کد خبر: ۹۷۲۴۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


روز دوشنبه برنی سندرز از نامزدی جو بایدن در انتخابات... ترتیب بایدن رقیب نهایی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا...
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۰ حمایت... کرد و بدین ترتیب بایدن رقیب نهایی ترامپ در انتخابات... از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هم وعده داده بود با... جو بایدن همکاری کند تا دونالد ترامپ را در انتخابات...
کد خبر: ۹۷۲۳۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف داده بود رسماً از...
دموکرات ها برای تعیین نامزد نهایی این حزب در انتخابات... جمهور سابق آمریکا در انتخابات ابراز داشت برنی سندرز روز... ستاد انتخاباتی جو بایدن پخش شد اعلام کرد « ما... از جمهوری خواهان می خواهم که در این کارزار انتخاباتی...
کد خبر: ۹۷۲۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


دبیرکل جبهه ایستادگی مطرح کرد
کد خبر: ۹۷۲۲۳۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس...
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا بر رئیس جمهور کنونی این... انتخابات ریاست جمهوری از دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات... به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰... به حزب جمهوریخواه بپیوندند جو بایدن به تازگی در انتخابات...
کد خبر: ۹۷۲۰۰۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


است احتمال داد انتخابات به دور چهارم کشیده شود ...
این احتمال وجود دارد که انتخابات به دور چهارم کشیده... امضاء برسند در این صورت بسیار محتمل است که انتخابات... شیوع کرونا در سرزمین اشغالی برگزاری انتخابات نیز در این... برهه بسیار دشوار است در همین ارتباط سومین انتخابات سراسری...
کد خبر: ۹۷۱۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳


انتخابات سه شنبه بزرگ برنده می شد ترامپ در ادامه... دو روز پس از انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ۱۴... این انتخابات محسوب می شود که پس از اعلام کاندیداتوری... های انتخاباتی اوایل فوریه گام بلندی در سه ایالت برداشت...
کد خبر: ۹۷۱۰۶۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


عنوان نامزد نهایی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا... داشت از ادامه رقابت های انتخاباتی انصراف داد ...
ستاد انتخاباتی سناتور « برنی سندرز» نماینده ایالت ورمونت در... به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری... ماه نوامبر آبان اعلام کرد که وی از انتخابات کناره... گیری کرده است یک مقام ارشد ستاد انتخاباتی سناتور برنی...
کد خبر: ۹۷۱۰۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv