در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


به ساز و کاری منسجم و پیوسته که در یک محدود جغرافیایی مشخص و در زمانی معین انجام می‌شود تا طی آن فرد یا افرادی از طریق مشارکت شهروندان انتخاب شوند، انتخابات گفته می‌شود.

تاریخچه


ایران از جمله کشور‌هایی است که سابقه انتخابات در آن نزدیک به صد سال است. با این حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند و ساز و کار‌های حاکم بر انتخابات تقویت شد و شهروندان حتی در انتخاب عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیز می‌توانند به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. از صد سال پیش تا کنون به این سو ایران شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتی با قوانین و دستاورد‌های مختلف بوده است که میتوان آن را به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کرد.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی


اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر میگردد. فرمان مشروطیت در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدین شاه قاجار صادر شد و اولین مجلس موقتی که طبق این فرمان باید" نظامنامه انتخابات" را تهیه نماید، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجری شمسی در عمارت نظام تشکیل شد. اولین قانون انتخابات در تاریخ ۱۸ شهریور۱۲۸۵ هجری شمسی بوسیله میرزا حسن خان منیرالملک، مرتضی قلیجان، صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، موتمن الملک و محتشم السلطنه تهیه و تدوین شد و بلافاصله پس از رسمیت یافتن متمم قانون اساسی، به تصویب مجلس رسید و اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجری شمسی افتتاح شد. به موجب مقررات این نظامنامه طول نمایندگی دو سال و تعداد نمایندگان ۱۵۶ نفر بودند که ۶۰ نفر از تهران و ۹۶ نفر از سایر شهرستان‌ها انتخاب میشدند. البته در دوره یکم انتخاب صنفی بوده و همه طبقات مردم در آن شرکت نداشتند.

شرایط کاندید‌ها و رأی دهندگان در اولین نظامنامه انتخاباتی


از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شرح زیر بوده است:
سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد
ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته و در غیر این صورت از انتخاب کردن محروم بودند.
زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند.
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید. در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درج‌های اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید. زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان حق شرکت در انتخابات داده شد لیکن محدودیت‌هایی برای بی سواد‌ها و افراد غیر متمکن قایل شدند. بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداختی مالیات آن‌ها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. ضمناْ تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت.

تشکیل مجلس سنا


به طور کلی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۲۴ دوره قانون گذاری مصوبات، وقایع و حوادث بسیاری رخ داد. به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد. ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد. از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند. مدت نمایندگی این مجلس تا سال ۱۳۲۴ هجری شمسی، ۶ سال بود.

تقلیل مدت مجلس سنا


لیکن به موجب اصلاحی که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا در ۲۳/۳/۴۵ هجری شمسی به عمل آمد، مدت دوره از ۶ سال به ۴ سال تقلیل یافت که شامل دوره چهارم مجلس سنا نیز میگردید.

به موجب این اصلاحیه مقرر شد انتخابات هر دو مجلس شورای ملی و سنا همزمان و در یک روز برگزار شود. قانون مجلس سنا مشتمل بر ۳۹ ماده بود که در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند ۱ ماده ۶ و همچنین بند ۲ ماده ۹ این قانون سن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به ترتیب حداقل ۲۵ سال و ۴۰ سال تمام باید باشد و بر اساس ماده ۱۰ نیز اشخاص میتوانند برای سنا انتخاب شوند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی


پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نویت همه پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین کننده نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی، در روز‌های ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند.

انتخابات عمومی و سراسری


همانطور که اشاره شد، در دوران پس از انقلاب اسلامی انتخابات متعددی در ایران برگزار می‌شود که از جمله آن می‌توان به انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یک بار، انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یک بار، انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یک بار، انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری هر ۴ سال یک بار و همه پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.

عوامل اجرایی انتخابات


برای برگزاری هر انتخابات عمومی، چهار عامل اصلی باید موجود باشد تا اجرای انتخابات تحقق یابد. این چهار عامل اصلی محدوده انتخاباتی، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ابزار و عوامل برگزاری انتخابات و  محدوده انتخاباتی (حوزه انتخابیه) است. 

حوزه انتخابیه


حوزه انتخابیه عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرز‌های مشخص و تعداد معینی که به آن تعلق میگیرد.

تفاوت حوزه انتخابیه با تقسیمات کشوری


حوزه‌های انتخابیه که اجزای قلمرو انتخابات یک کشور را تشکیل میدهند، با واحد‌های متعارف تقسیماتی مثل بخش و شهرستان که تشکیل دهنده اجزای سیاسی و اداری کشور میباشند تفاوت‌هایی دارند و اصولاْ دو مقوله جدای از هم هستند که هر کدام قانون و مقررات و قلمرو ویژه خود را دارند و لزوماْ ب. یکدیگر منطبق نمیباشند.حدود و مرز‌های حوزه انتخابیه


در قانون تعیین محدوده، حوزه‌های انتخابیه، به منظور مشخص شدن تعداد نماینده یا نمایندگان مردم سراسر کشور، تقسیمات دیگری با مرز‌های جدید و متفاوت با مرز‌های تقسیمات قبلی صورت میگیرد. این تقسیمات شامل چهار قسمت و حدود است که عبارتند از: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا.

انتخابات ریاست جمهوری


در انتخابات ریاست جمهوری سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی میشود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب میگردد؛ بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس میکند تا با نتایج سایر شهرستان‌ها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع آرای بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد. ضمناْ در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هم وطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه اخذ رأی به عمل میآید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امورخارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌شود.

انتخابات مجلس خبرگان


در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست وبه استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز، مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگان‌های وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاْ منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل میدهد.انتخابات مجلس شورای اسلامی


در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هم وطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی میباشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاْ ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه مییابند.

انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری


در انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحد‌های تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان، که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل میدهند، ملاک عمل است.

انتخاب کننده یا رأی دهنده


انتخاب کننده یا رأی دهنده عبارتست از شخصیتی حقیقی، بالغ، عاقل، دارای هویت و مشخصات معلوم و تابعیت مشخص با دارا بودن حق فقط یک رأی که این حق قائم به فرد است و قابل تفویض به دیگری نمیباشد. این رأی باید به صورت مخفی، مکتوب، آزاد و در جوی عاری از هرگونه تطمیع، تهدید و ارعاب و اعلام شود.

انتخاب شونده


انتخاب شونده فردی است واجد یک سلسله شرایط و صلاحیت‌های از پیش تعیین شده که با کسب رأی تمایل اکثریت انتخاب کنندگان، از طرف آن‌ها برای منظور خاصی برگزیده میشود.

در هر انتخابات برای انتخاب شونده شرایطی پیش بینی شده است که این شرایط به دو گونه به شرح زیر میباشد: قسمتی بارز و آشکار که به سهولت و با مراجعه به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی داوطلب عدم یا وجود آن‌ها محق و مسلم میشود، نوع دیگرمربوط است به سوابق سجلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زندگی حال و گذشته داوطلب که اسناد و مدارک آن در اختیار داوطلب نیست بلکه در اختیار سازمان‌هایی است که پس از تحقیق و استعلام از مراکز قانونی درباره هر یک از داوطلبان نتیجه را در اختیار مجریان ذی ربط انتخاباتی قرار میدهند.

در پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، داوطلبان در دو گروه قرار میگیرند، اول آن‌هایی که واجد شرایط هستند و صلاحیتشان به عنوان یک داوطلب قانونی مورد تأیید قرار گرفته است و گروهی دیگر آن‌هایی که فاقد یک یا چند شرط از شرایط مقرر میباشند و صلاحیت آنان به عنوان یک داوطلب قانونی رد میشود.

نامزد انتخاباتی


کلیه داوطلبانی که پس از پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت، اسامی آنان به عنوان افراد صاحب صلاحیت و واجد شرایط قانونی برای انتخاب شدن آگهی رسمی منتشر میشود و به اطلاع همه میرسد.

مشکلات انتخابات


در بسیاری از کشور‌هایی که حاکمیت قانون در آن‌ها ضعیف است، شایعترین دلیل عدم تطابق انتخابات با استاندارد‌های بینالمللی نظیر «آزاد و عادلانه» بودن دخالت دولت‌های مستقر در انتخابات است. ممکن است دیکتاتور‌ها بر خلاف خواست اغلب مردم، با بکارگیری قدرت اجرایی (مثل پلیس، حکومت نظامی، سانسور و غیره) در قدرت بمانند. ممکن است اعضای یک گرایش سیاسی در یک مجلس قانونگذاری از قدرت اکثریت یا اکثریت مطلق برای تصویب یا اصلاح قوانین (نظیر قانون جزا، تعریف مکانیسم‌های انتخاباتی خاص برای تعیین صلاحیت یا تعیین محدودهٔ حوزه‌های انتخابیه) به سود خود استفاده کنند و نگذارند که قدرت به دست گرایش رقیب بیفتد.

نهاد‌های غیردولتی هم میتوانند با استفاده از زور، تهدید کلامی یا فریب که باعث رأیدهی یا شمارش نادرست میشود بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارند. یکی از وظایف حکومت‌ها در کشور‌هایی که سنت دیرین‌های در برگزاری انتخابات‌های آزاد و عادلانه دارند پایش و جلوگیری از هر گونه تقلب در انتخابات است. مشکلاتی که میتوانند باعث غیرآزاد و ناعادلانه شدن انتخابات شوند شکل‌های مختلفی دارند.

در مورد انتخابات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

این تشخیص ناخوشایند رسیده که بازنده انتخابات است ...
بروز کرده است گردهمایی انتخاباتی هفته گذشته او در اوکلاهاما... مصاحبه تایید کرد که ممکن است در انتخابات شکست بخورد... فعلی ترامپ در پرتگاه یکی از بدترین شکست های انتخاباتی... خود در انتخابات های ریاست جمهوری دوران مدرن قرار دارد...
کد خبر: ۹۸۷۲۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹


دونالد ترامپ رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات را خواب...
توجه ساکت زنده و خوب است ما این انتخابات را... عنوان گزینه نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا...
کد خبر: ۹۸۷۱۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


بولتون مدعی احتمال دخالت کشورهای خارجی در انتخابات آمریکا شد...
کشورهای خارجی در انتخابات به شدت نگران هستم وی افزود... هم ممکن است بخواهند در انتخابات دخالت کنند ...
کد خبر: ۹۸۷۰۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


هدف اصلی رئیس سابق از جلسه با کاندیدای ریاست فدراسیون چه بود؟
سال گذشته غیر رسمی از حبیب کاشانی در انتخابات فدراسیون... برگزاری انتخابات مشخص نیست رئیس سابق با کاندیدای قبلی انتخابات... بر ائتلاف در انتخابات آتی بوده و مهدی تاج برای... می تواند نامزد مورد نظرش را در انتخابات آتی بر...
کد خبر: ۹۸۷۰۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


اخیر از امکان شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا... انتخاباتی وی می باشد ...
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آرای الکترال آن ها... "ایالات قرمز" در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به "ایالات... داده است "اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین امروز برگزار... است که در برخی ایالات دیگر که ترامپ در انتخابات...
کد خبر: ۹۸۶۹۵۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


تحلیلی بر زدن تیر خلاص به سازوکار انتخاباتی جریان اصلاحات
حالا پس از چهار دوره انتخاباتی متوالی که در سه... شورا یعنی رئیس و نایب رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح... سیاسی ظرف مدت کمتر از یکسال باقی مانده به انتخابات... پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ پیدا کنند ...
مربوط به اواخر سال گذشته بعد از برگزاری انتخابات است... این موضوع نقش زیادی در راهبرد انتخاباتی جریان اصلاحات برای... انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در سال ۱۴۰۰ هم خواهد داشت... و کار انتخاباتی این جریان در فاصله کمتر از یک...
کد خبر: ۹۸۶۹۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


بازتاب
شود و بر اساس منافع ملی پیش برود در انتخابات... و در واقع به نفع مهدی تاج در انتخابات فعالیت... ردصلاحیت از انتخابات فدراسیون افتاد در واقع به نوعی شبیه... شما با رادیو مصاحبه ای داشتید و عنوان کردید انتخابات...
کد خبر: ۹۸۶۸۵۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


و چین در انتخابات آمریکا خوانده شده است ...
کشور های چین روسیه و ایران در انتخابات ریاست جمهوری... تبعات معناداری برای دخالت انتخاباتی در نظر بگیرند » «... برای دخالت در انتخابات آتی مان هستند بنابراین باید همین... برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرده اند نهاد های...
کد خبر: ۹۸۶۷۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶


اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین امروز برگزار شود ۵۶...
اگر انتخابات ریاست جمهوری امروز برگزار شود به دونالد ترامپ...
کد خبر: ۹۸۶۳۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


گفت از سال ۹۵ که انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد... انتخابات است فدراسیون باید هرچه زودتر از بلاتکلیفی خارج شود... برای مهندسی نتایج انتخابات فدراسیون فوتبال است گفت مجمع فدراسیون... رئیسه هم صحبت هایی کردیم و باید انتخابات درست و...
کد خبر: ۹۸۶۱۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


دبیر ستاد انتخابات کشور: تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم
دبیر ستاد انتخابات کشور از فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات...
ستاد انتخابات کشور اظهار کرد بیست و پنجمین جلسه ستاد... انتخابات کشور با موضوع برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات مرحله... دوم برگزار شد موسوی افزود در انتخابات ۲ اسفندماه سال... به مجلس نشدند لذا طبق قانون باید انتخابات مرحله دوم...
کد خبر: ۹۸۶۰۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور...
کد خبر: ۹۸۶۰۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


کردن ریاست جمهوری دونالد ترامپ افزود انتخابات ۲۰۲۰ آخرین سنگر... در انتخابات ۲۰۱۶ اشتباه خواند و افزود من فرصت های... بودند که پایگاه انتخاباتی خود را مطمئن سازند و بگویند... اوکراین از پرونده هانتر بایدن فرزند جو بایدن رقیب انتخاباتی...
کد خبر: ۹۸۵۸۷۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


«مجید انصاری» در گفت و گو با «تابناک»
بحثی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به طور خاص... نداشته است در مقطع فعلی اظهارنظرهایی که در باب انتخابات...
حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و چگونگی... برای انتخابات ۱۴۰۰ معرفی شدند اما اینکه کدام یک از... این افراد بنای حضور در انتخابات دارند و چه رویکردی... در دولت مجلس شورای شهر بر جای گذاشتند نتیجه انتخابات...
کد خبر: ۹۸۵۷۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


پس از دو ماه رقابت داغ در قطب کشتی ایران؛
جانشینی موقت او تا برگزاری انتخابات معرفی نشده است به... شوند برای انتخابات صف کشیده اند و تا امروز هم...
کد خبر: ۹۸۵۶۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


سخنگوی وزارت خارجه چین ادعای کمک به ترامپ در انتخابات...
اعلام کرده که این کشور قصدی برای دخالت در انتخابات... جمهور چین به او برای برنده شدن در انتخابات ریاست... جمهوری آتی کمک خواهد کرد رد دخالت چین در انتخابات... در نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا تأکید کرد این کتاب با...
کد خبر: ۹۸۵۳۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


پیش بودن نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات پیش روی...
درصد پاسخ دهندگان گفتند که در انتخابات پیش روی ریاست...
کد خبر: ۹۸۵۲۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


در انتخابات انصراف نداده است به گزارش تابناک ورزشی انتخابات... کشتی نیز به نمایندگی از فدراسیون در این انتخابات حضور... از شرکت در این انتخابات انصراف داده فرزاد فعلی سرپرست... پایان ریاست چهار ساله اصغر ثمربخش برای حضور در انتخابات...
کد خبر: ۹۸۵۰۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است سوم نوامبر ۲۰۲۰ یعنی... نفر از نامزد های این انتخابات به ویژه « جو... کرد انتخاباتی که بی تاثیر در فضای سیاسی کشور ما... و شاید برای انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ مسیری متفاوت تر اتخاذ...
کد خبر: ۹۸۴۹۶۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


کد خبر: ۹۸۴۸۸۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv