گزارش بورس امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ | پرتقاضاترین نمادهای امروز بورس
شاخص کل بورس یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۵۴۷۱۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۹۶۰ هزار و ۴۵۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | ورود شاخص کل به کانال ۱.۹ میلیون واحدی
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۸۰۰۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | سلام دوباره شاخص به کانال ۱.۸ میلیون واحدی
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۳۱۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۹۴۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ارزش معاملات چقدر بود؟
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۵۷۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۶۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | شاخص کل چقدر اُفت کرد؟
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۳۵۷۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۱۶۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | سنگین ترین صف خرید در این نماد
شاخص کل بورس روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۴۵ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۷۶۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | بیشترین تقاضا برای این سه نماد
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۳۱۹۴۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۱۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | بیشترین کاهش قیمت در این سه نماد
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۷۷۳۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۴۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | بیشترین عرضه در این سه نماد
شاخص کل بورس روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۳۳۵۵۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۸۸ هزار و ۲۱۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | ارزش دلاری بازار چقدر شد؟
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۶۳۴۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۷۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | بیشترین ورود پول حقیقی به این سه نماد
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۲۹۰۵۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۲۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ | سنگین ترین صفوف فروش امروز بورس
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۴۸۴۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۱۴۱ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین تقاضا
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۵۵۱۷ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۳۰۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کانال ۱.۸ میلیون واحدی هم فتح شد
شاخص کل بورس روز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۸۲۱۸۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۸۲ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ | بیشترین ورود پول حقیقی به این نماد
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۲۸۲۲ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۵۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ | سنگین ترین صفوف خرید امروز
شاخص کل بورس روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۶۰۸۹۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۶۲۶ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ | ورود پول حقیقی در روز سبز بورس
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۸۶۱۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۳۳ هزار و ۴۰۵ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | سه نماد با بیشترین تقاضا
شاخص کل بورس روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۳۱۶۶ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۹۷ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | چقدر پول حقیقی خارج شد؟
شاخص کل بورس روز سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۰۳۱۳ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۶۴ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ را بخوانید.
گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | تقاضا برای این سه نماد بالا بود!
شاخص کل بورس روز یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۲۱۱۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۷۰ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ را بخوانید.
پربحث ترین عناوین