در مورد کووید19 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۵۸۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۴۶۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۰۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۵۵۷ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۰۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۴۰۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۵۳۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۴۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۵۰۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۵۸۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۴۸۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۶۳۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۶۸۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۴۴۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۷۴۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۴۰۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۷۸۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۹۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۳۶۴ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۸۱۶ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۳۱۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۸۶۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۲۷۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۹۲۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۲۳۲ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۹۸۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۲۲۰ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش بیش از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۰۴۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۱۵۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۰۸۲ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۸۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۱۰۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۰۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۶۵ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۱۷ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۴ میلیون و ۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۳۳ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۹۴۳ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش کمتر از هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۱۷۱ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۸۸۸ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش حدود ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۰۸ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴

در ۲۴ ساعت اخیر، شمار واکسن‌های تزریق شده از ۱۵۳ میلیون و ۸۷۶ هزار دوز گذشت، در حالی که آزمایش حدود ۲ هزار تن دیگر مثبت شد تا به شمار مبتلایان «کووید-۱۹» اضافه شوند؛ مبتلایانی که بسیاری شان بهبود یافته و مرخص شده‌اند، ولی هنوز برخی شان بستری هستند و حال ۱۲۵۴ تن از ایشان وخیم است.
کد خبر: ۱۱۳۷۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳