در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 

کلیات


بودجه عبارتست از يك ابزار مديريتي براي طراحي فعاليت هاي آينده مديريت كه شامل برآورد فروش, هزينه ها, توليد و غيره مي باشد. بودجه بندي براي مشخص كردن نتايج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملياتي ممكني كه در آينده بايد براي دست يابي به اين نتايج پيموده شود انجام مي شود. 
نتايج مورد انتظار يا به صورت دوره هاي مالي و يا ساير ارقام از قبيل كميت توليدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات كار ماشين و غيره برنامه ريزي مي شوند. بودجه بندي را مي توان به صورت «پيش بيني برنامه عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات» تعريف نمود.
بودجه بايد بر اساس نيازهاي برآورد شده آتي براي يك دوره زماني مشخص بنا شود. بودجه بايد با كمك اطلاعات آماري قبلي آماده شود. بنابراين بودجه بندي را همچنين مي توان به صورت زير تعريف نمود : «پيش بيني و طــرح ريزي دوره زماني بعدي بــا استفاده از تجــربه قبلي و گرايش هاي بازار و موقعيت فعلي».
بودجه از پيش استانداردهاي عملكرد را براي هدايت كوشش ها و فعاليت ها در كسب و كار تأمين مي كند. از آنجا كه بودجه ها استاندارد هاي عملكرد را تأمين مي كنند, در نتيجه تبديل به مبنائي براي كنترل مي شوند. كنترل مورد استفاده براي اجراي بودجه «كنترل بودجه» ناميده مي شود. بنابراين بودجه بندي به نقش برنامه ريزي مديريت مربوط مي شود, در صورتي كه «كنترل بودجه» شامل نقش كنترل در سازمان مي شود. 

 

اهداف بودجه بندي  


بودجه بندي اهداف فراوانی را دنبال می کند که از جمله آن می توان موارد زیر را اشاره کرد:  
الف-ارزيابي دوره اي سياست هاي مديريت 
ب- ايجاد مبنائي براي بررسي دستاوردهاي صنعت 
ج- كنترل هزينه ها در بخش هاي مختلف 
د- ايجاد برنامه اي براي پيشرفت سيستماتيك 
ه- اتخاذ مبنائي براي هزينه كردن سرمايه 
و- ايجاد مبنائي براي كنترل كاركرد بخش هاي مختلف مربوط به سازمان تجاري از طريق بازبيني بازدهي و صرفه اقتصادي آنها .

 

مزيت هاي بودجه بندي  


بودجه بندي به خاطر دارا بودن مزيت هاي زير از هر نظر حائز اهميت زيادي است: 
 مسئوليت عملكرد بخش ها تثبيت مي شود. بنابراين كنترل لازم راروي تغيير و تحول مسئوليت اعمال مي كند. موقعيت اقتصادي سازمان مربوطه مشخص و روشن مي شود. کنترل عملكرد و بازدهي صنعت انجام مي شود. با كنترل تمام سطوح سازمان, مديريت بهبود مي يابد. بنابراين بازدهي نيز بهبود مي يابد. در هنگــام دريافت وام از بانك ها نشان دادن بودجه اهميت زيادي دارد بــه طوريكه مــا مي توانيم از موقعيت مالي سازمان مربوطه آگاه شويم .به سياست گذاري هاي دوره هاي آتي كمك مي رساند. تعيين نمودن قيمت محصول مفيد است. 

 

الزامات بودجه  


به منظور آماده سازي بودجه, ملاحظات زير بايد رعايت شوند: 

 

تخصيص اختيار و مسئوليت 
 به منظور حصول يك بودجه بندي مطلوب, نظم و ترتيب مناسبي براي دادن مسئوليت و اختيار اتخاذ مي شود. به اين منظور يك كميته بودجه مركب از نمايندگان تمام بخش هاي سازمان تشكيل مي شده و يك متصدي بودجه به عنوان هماهنگ كننده منصوب مي شود. مسئوليت او گرفتن گزارشات دوره اي از بخش هاي مختلف و كنترل نمودن اينكه تمام بخش ها برآوردهاي مربوط به خود را با داده هاي مويد كافي آماده كنند مي باشد.

 

تعيين شفاف سياست هاي شركت 
 براي آماده سازي يك بودجه مطلوب, آگاهي از سياست هاي شركت اهميت زيادي دارد. پس از دانستن اين سياست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثير سياست ها در هر بخش آماده مي شود.

 

اطلاعات هزينه ها
 در هنگام آماده سازي بودجه, تمام اطلاعات مربوط به بودجه حائز اهميت مي باشند. بودجه تنها پس از دانستن هزينه هاي توليد محصول و ساير سياست هاي مربوط به حاشيه سود وغيره قابل آماده شدن است .

 

دسته بندي انواع بودجه  


انواع اصلي و مهم بودجه عبارتند از 6نوع، فروش، توليد، مالي، سرمايه گذاري و موجودي نقدي که به قرار زيرند:

 

الف- بودجه كل 
 در مورد سازمان هاي بزرگ, بودجه كل و مفصل بودجه بزرگي است . بنابراين يك خلاصه جداگانه آماده مي شود كه مروري بر تمام طرح ها, سياست ها و تأثيرات آنها بر روي سازمان تجاري را ارائه مي كند. بودجه خلاصه شده كل سازمان با عنوان «بودجه كل» ناميده مي شود. بودجه كل چارچوب عملكردهاي قابل انتظار در بخش هاي مختلف سازمان تجاري را مشخص مي كند. هدف بودجه كل عبارت است از حفظ هماهنگي كلي در برنامه هاي تحت بودجه كه همچنين توسط مديران رده بالا براي اعمال كنترل موثر بر سازمان تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تعيين بودجه كل, ابتدا بودجه بخش هاي مختف جهت تركيب در بودجه كل تعيين مي شود.

 

ب-بودجه فروش 
 اين بودجه درآمدهاي حاصل از محصولاتي كه به احتمال زياد فروخته خواهند شد و هزينه هاي فروش را ارائه مي كند. پيش بيني فروش مي تواند بر اساس گزارشات دريافت شده از مدير فروش انجام شود كه كميت تقريبي محصولاتي كه احتمالاً در ناحيه وي به فروش خواهند رفت را مشخص مي كند. بودجه هزينه هاي فروش با برآورد هزينه هاي تبليغات, تجزيه و تحليل بازار, حقوق مديران فروش, هزينه هاي دفتري وغيره آماده مي شود. گزارشات ثبت شده قبلي در آماده سازي بودجه فروش بسيار مفيد واقع مي شوند. بودجه فروش نقطه شروع در برنامه ريزي بودجه است, زيرا فروش عبارتست از فعاليت هاي اصلي كه به تمام فعاليت هاي اصلي ديگر در سازمان شكل مي دهد.فروش و توليد فعاليت هاي اصلي يك سازمان توليدي هستند و همه فعاليت هاي ديگر يك نقش كمكي را در سازمان ايفا مي كنند. بدون طرح ريزي فروش هيچگونه برآورد آتي درباره فعاليت هاي جانبي در سازمان قابل انجام نيست. حتي بين دو فعاليت اصلي فروش و توليد, اين فروش است كه جريان توليد را در تمام سازمان تجاري تنظيم مي كند.هدف اوليه سازمان تجاري عبارتست از كسب موقعيت خوب در بازار و اين موقعيت بازار مستلزم آنست كه فروش جايگاه بودجه شماره يك را داشته باشد.

 

ج- بودجه توليد  

اين بودجه جهت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بخش فروش آماده مي شود. در اين بودجه زمان توليد و زمان ارسال كالاي توليد شده مشخص مي شود. اين بودجه همچنين شامل پرداخت هاي احتمالي و نگهداري كالاهاي توليد شده مي باشد. بودجه توليد با در نظر گرفتن نيازهاي فروش و ظرفيت كارخانه آماده مي شود.علاوه بر اينها, هدف بودجه توليد, تضمين اقتصادي بودن توليد محصولات و حداكثر استفاده از تسهيلات توليد از طريق يك عمليات روان مي باشد هزينه توليد يك مسئله مهم در توليد است و اثر گذاري تلاش هاي برنامه ريزي را تعيين مي كند. راه اصلي كاهش هزينه ها همانا تضمين حداكثر استفاده از تسهيلات و امكانات توليد و حصول هماهنگي كامل در روابط كاري آنها مي باشد و اين همان كاري استكه در ساختار توليد انجام مي شود. 

 

د- بودجه مالي 
 اين بودجه خلاصه پول هاي دريافتي و پرداختي در طي دوره بودجه را ارائه مي كند. بودجه مالي, ميزان سود و زيان و موقعيت نهائي موسسه را در انتهاي دوره بودجه پيش بيني مي كند. بنابراين بودجه مالي به مديريت در برنامه ريزي بلند مدت ياري مي رساند. اين بودجه براي استفاده اعضاي مديريت رده بالا آماده مي شود تا از ميزان سود دهي يك برنامه بودجه بندي اطلاع يابند. اين بودجه كاربردي در سطوح پائين تر سازمان ندارد. كنترل بودجه بدون كمك بودجه مالي قابل اعمال كردن نيست.

 

ه- بودجه سرمايه گذاري 
 بودجه سرمايه گذاري با هدف يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و به موقع در سازمان تجاري آماده مي شود. به منظور حصول اطمينان از در دسترس بودن به موقع سرمايه و براي اجتناب از بروز مانع در كارهاي روزمره سازمان تجاري, اين بودجه چارچوب سرمايه گذاري آينده در يك دوره بلند مدت را مشخص مي كند. براي بدست آوردن دستگاه هاي جديد, ماشين ها و ساير امكانات توليد, سازمان تجاري به سرمايه گذاي اضافي نيازمند است. سرمايه گذاري براي سالي كه در پيش است طراحي شده و از طريق آماده سازي اين بودجه تأمين مي شود به خاطر اين بودجه از تمام تنش ها و تقلاها اجتناب مي شود و سازمان تجاري بدون آمادگي براي اين وضعيت تحت فشار قرار نمي گيرد.

 

و- بودجه موجودي نقدي
 بودجه موجودي نقدي به منظور برنامه ريزي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي احتمالي در طي دوره زماني بودجه آماده مي شود. اين بودجه موقعيت موجودي را به صورت ماه به ماه و يا حتي در بعضي از وارد به صورت هفته به هفته تجزيه و تحليل مي كند. هدف از بودجه موجودي نقدي حصول اطمينان از تأمين نقدينگي به صورت ثابت براي برآورده نمودن نياز روز به روز سرمايه گذاري و پرداخت تعهدات جاري سازمان كسب و كار مي باشد. اين بودجه از لحاظ مادي در جهت پرداخت هاي سنگين براي خريد دارائي هاي غير منقول, پرداخت بهره و سود سهام در مواقع بازخريد اوراق قرضه و سهام بدون ايجاد هرگونه اختلالي در كاركرد عادي يك موسسه تجاري ياري مي رساند.

 

ز-ساير بودجه ها 
 علاوه بر بودجه هاي فوق الذكر, بعضي بودجه هاي ديگر هم در صنايع بزرگ تهيه و آماده مي شوند. اين بودجه ها عبارتند از بودجه مواد اوليه, بودجه نيروي انساني, بودجه تحقيقات و غيره .

 

كنترل بودجه  


از آنجا كه ما قبلاً بودجه را با تعريف «برآورد نيازهاي آتي فعاليت هاي سازمان تجاري طي يك دوره مشخص» مورد بحث قرار داديم, بنابراين اتخاذ فرآيندي با نام كنترل بودجه بسيار مفيد خواهد بود كه عبارتست از «فرآيند مقايسه نتايج حقيقي با داده هاي بودجه مربوطه براي درك علت حقيقي اختلافات». كنترل بودجه را همچنين به زير تعريف كرد : «فرآيندي كه يك استاندارد حقيقي را با نظارت دقيق حتي الامكان نزديك به يك استاندارد از پيش تعيين شده نگه مي دارد.»كنترل بودجه براي آگاهي از گستره منافع يا زيانهائي كه در حال وقوع هستند مفيد است.

 

مزيت ها  


بودجه و كنترل بودجه مزيت هاي زيادي را براي عملكرد يك سازمان صنعتي تحت مسئوليت در بر دارد. بعضي از نتايج مهم آن عبارتند از: 
. اهداف سازمان تجاري را به وضوح مشخص مي كند
. به طرح ريزي براي دست يابي به اين اهداف مدد مي رساند
. به تعيين سياست هاي سازمان تجاري كمك مي كند
اطلاعات كاملي را از پيش درباره مقدار سرمايه مورد نياز براي دوره زماني بودجه در اختيار مي گذارد.
به كنترل كردن موقعيت مالي موسسه تحت مسئوليت كمك مي رساند 
به مديريت در جهت كنترل نمودن دلائل عدم بازدهي كمك مي كند 
همكاري در بين مقامات اجرائي مختلف را در جهت تعيين سياست ها و برنامه هاي آتي ارتقاء مي بخشد. 
. به عنوان ابزاري براي مديران اجرائي عمل مي كند
مشخص مي كند كه چه وقت براي دست يابي به نتايج دلخواه به عمل مديران نياز هست.
به اندازه گيري عملكرد هر بخش سازمان تجاري كمك مي كند. 
كنترل مديريت را متمركز مي كند.

 

در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی از...
در گزارشی درباره ی عملکرد بودجه اظهار کرد طبق قانونی... سهم نفت هم در بودجه تقلیل پیدا کرد مصارف هم... ۷۰۰۰ میلیارد تومان از مصوبه بودجه را به جهت عدم... هزینه ای بودجه این است که سقف هزینه ها را...
کد خبر: ۹۸۲۰۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


سازمان برنامه و بودجه از تخصیص حدود سه هزار میلیارد...
سازمان برنامه و بودجه از تخصیص حدود سه هزار میلیارد... سازمان برنامه و بودجه ً آتش سوزی ها در عرصه... اعتباری در قانون بودجه سنواتی منابع اعتباری مورد نیاز پیش... محل تسهیلات علاوه بر موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی...
کد خبر: ۹۸۱۹۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کشور یکی... می کند گفت هیچ پروژه عمرانی را به خاطر بودجه...
افزایش سقف بودجه دولت طی سال گذشته و امسال تصریح... برنامه و بودجه از ابلاغ تخصیص بیش از ۳۱ هزار... در این موقع از سال در تاریخ بودجه ریزی کشور وجود... زیرا هیچ پروژه عمرانی را به خاطر بودجه متوقف نکرده ایم...
کد خبر: ۹۸۰۹۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


وزارت بهداشت تکلیف برگزاری رویدادهای فرهنگی را مشخص کند
هنری فعال شده اند و این آغاز هزینه بودجه های... بودجه فرهنگی برای آماده سازی رویدادهایی که برگزار نخواهد شد... واجد اهمیت است که بودجه کشور در سال نود و... نه انقباضی است و احتمالاً کسر بزرگی از بودجه مصوب...
کد خبر: ۹۸۰۵۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


بودجه نتوانسته اند وام سازمان سینمایی را بگیرند و تا...
این جمله از صندوق اعتباری هنر مواجه شدند که بودجه...
کد خبر: ۹۸۰۳۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


از محل صندوق توسعه ملی؛
معاونت عمرانی استانداری خوزستان و سازمان برنامه و بودجه اجرایی... که در قانون بودجه به صورت متمرکز برای استفاده استان...
کد خبر: ۹۸۰۲۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


کنگره ملی این کشور بودجه دفاعی خود را که بر...
بودجه ارتش چین در نظر گرفته شده است که با... ها ارزش بودجه ارتش آزادیبخش خلق چین برای سال ۲۰۲۰... است بودجه بیشتری اختصاص دهد اما با توجه به همه... افزایش بودجه کندتر خواهد شد بودجه دفاعی چین در سال...
کد خبر: ۹۷۹۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲


برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم / سال ۱۴۰۰ با مشکل جدی کمبود معلم مواجه می‌شویم
آنهاست سازمان برنامه و بودجه می گوید اموال خود را...
کد خبر: ۹۷۹۸۰۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


وزیر آموزش و پرورش گفت ساختار بودجه ای در آموزش...
اجرای سند تحول نیاز به تصویب بودجه دارد وی با... پاسخگوی حقوق جاری کارمندان است اظهار کرد بودجه کافی برای... کنند تا مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش حل شود... لذا ساختار بودجه ای در آموزش و پرورش نیاز به...
کد خبر: ۹۷۹۴۰۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


و کمیسیون برنامه و بودجه بحثی درباره افزایش حقوق نمایندگان...
هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت...
کد خبر: ۹۷۹۳۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


بودجه و بر اساس لیست ارائه شده از سوی وزارت...
کد خبر: ۹۷۸۸۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


سودآوری شرکت های دولتی تامین کسری بودجه تشویق مردم به...
سودآوری شرکت های دولتی تامین کسری بودجه تشویق مردم به... زمانی که بودجه ۹۹ رونمایی شد می دانستیم که بخشی... از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه... شرکت های دولتی تامین کسری بودجه تشویق مردم به سرمایه...
کد خبر: ۹۷۸۷۸۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


اقتصاد در گذر زمان
از بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل... که مفهوم این بند از قانون بودجه ۹۷ آن است...
کد خبر: ۹۷۸۴۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶


راهکار عملیاتی تابناک برای رفع نگرانی باشگاه‌های بدهکار فوتبال ایران که سرگرم دعوا هستند
صداوسیما بر سر لایحه بودجه سال ۹۹ و سهم رسانه...
کد خبر: ۹۷۸۱۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


کد خبر: ۹۷۷۸۶۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


یک کارشناس اقتصادی با ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه... آن ها تامین کسری بودجه است پیشنهاداتی برای تامین کسری... بودجه این کارشناس اقتصادی افزود در شرایط کنونی یکی از... منابع برای تامین کسری بودجه نظام مالیاتی است و اخذ...
کد خبر: ۹۷۷۴۸۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰


نوبخت خبر داد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص ۴۲۰۰ میلیارد...
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت این۴۲۰۰ میلیارد تومان برای... برنامه و بودجه کشور همچنین اظهار کرد ۵۰۰ میلیارد تومان...
کد خبر: ۹۷۶۷۶۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷


آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
تاثیر نامطلوب شیوع ویروس کرونا بر بودجه این نهاد مدیریت... در سه سطح بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار داده... مدیریت شهری هستند که بودجه شان تا حدود زیادی تحت... حکایت از افزایش هزینه های آن و احتمال کسری بودجه...
کد خبر: ۹۷۶۳۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵


رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت اکنون آماده می... شود تا بتواند بودجه سال ۹۹ را با توجه به...
برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸... مصارف از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب در قانون... گزارش عملکرد بودجه سال ۹۸ محسوب می شود تصریح کرد... باشیم رییس سازمان برنامه و بودجه در پایان اعلام کرد...
کد خبر: ۹۷۶۱۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴


روحانی در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس سازمان برنامه و بودجه
برنامه و بودجه آخرین وضعیت بودجه کل کشور از حیث...
برنامه و بودجه دستور داد گزارش کاملی از وضعیت بودجه... رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در... این تماس تلفنی از وضعیت بودجه کل کشور تحقق درآمدها...
کد خبر: ۹۷۵۶۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv