در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 

کلیات


بودجه عبارتست از يك ابزار مديريتي براي طراحي فعاليت هاي آينده مديريت كه شامل برآورد فروش, هزينه ها, توليد و غيره مي باشد. بودجه بندي براي مشخص كردن نتايج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملياتي ممكني كه در آينده بايد براي دست يابي به اين نتايج پيموده شود انجام مي شود. 
نتايج مورد انتظار يا به صورت دوره هاي مالي و يا ساير ارقام از قبيل كميت توليدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات كار ماشين و غيره برنامه ريزي مي شوند. بودجه بندي را مي توان به صورت «پيش بيني برنامه عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات» تعريف نمود.
بودجه بايد بر اساس نيازهاي برآورد شده آتي براي يك دوره زماني مشخص بنا شود. بودجه بايد با كمك اطلاعات آماري قبلي آماده شود. بنابراين بودجه بندي را همچنين مي توان به صورت زير تعريف نمود : «پيش بيني و طــرح ريزي دوره زماني بعدي بــا استفاده از تجــربه قبلي و گرايش هاي بازار و موقعيت فعلي».
بودجه از پيش استانداردهاي عملكرد را براي هدايت كوشش ها و فعاليت ها در كسب و كار تأمين مي كند. از آنجا كه بودجه ها استاندارد هاي عملكرد را تأمين مي كنند, در نتيجه تبديل به مبنائي براي كنترل مي شوند. كنترل مورد استفاده براي اجراي بودجه «كنترل بودجه» ناميده مي شود. بنابراين بودجه بندي به نقش برنامه ريزي مديريت مربوط مي شود, در صورتي كه «كنترل بودجه» شامل نقش كنترل در سازمان مي شود. 

 

اهداف بودجه بندي  


بودجه بندي اهداف فراوانی را دنبال می کند که از جمله آن می توان موارد زیر را اشاره کرد:  
الف-ارزيابي دوره اي سياست هاي مديريت 
ب- ايجاد مبنائي براي بررسي دستاوردهاي صنعت 
ج- كنترل هزينه ها در بخش هاي مختلف 
د- ايجاد برنامه اي براي پيشرفت سيستماتيك 
ه- اتخاذ مبنائي براي هزينه كردن سرمايه 
و- ايجاد مبنائي براي كنترل كاركرد بخش هاي مختلف مربوط به سازمان تجاري از طريق بازبيني بازدهي و صرفه اقتصادي آنها .

 

مزيت هاي بودجه بندي  


بودجه بندي به خاطر دارا بودن مزيت هاي زير از هر نظر حائز اهميت زيادي است: 
 مسئوليت عملكرد بخش ها تثبيت مي شود. بنابراين كنترل لازم راروي تغيير و تحول مسئوليت اعمال مي كند. موقعيت اقتصادي سازمان مربوطه مشخص و روشن مي شود. کنترل عملكرد و بازدهي صنعت انجام مي شود. با كنترل تمام سطوح سازمان, مديريت بهبود مي يابد. بنابراين بازدهي نيز بهبود مي يابد. در هنگــام دريافت وام از بانك ها نشان دادن بودجه اهميت زيادي دارد بــه طوريكه مــا مي توانيم از موقعيت مالي سازمان مربوطه آگاه شويم .به سياست گذاري هاي دوره هاي آتي كمك مي رساند. تعيين نمودن قيمت محصول مفيد است. 

 

الزامات بودجه  


به منظور آماده سازي بودجه, ملاحظات زير بايد رعايت شوند: 

 

تخصيص اختيار و مسئوليت 
 به منظور حصول يك بودجه بندي مطلوب, نظم و ترتيب مناسبي براي دادن مسئوليت و اختيار اتخاذ مي شود. به اين منظور يك كميته بودجه مركب از نمايندگان تمام بخش هاي سازمان تشكيل مي شده و يك متصدي بودجه به عنوان هماهنگ كننده منصوب مي شود. مسئوليت او گرفتن گزارشات دوره اي از بخش هاي مختلف و كنترل نمودن اينكه تمام بخش ها برآوردهاي مربوط به خود را با داده هاي مويد كافي آماده كنند مي باشد.

 

تعيين شفاف سياست هاي شركت 
 براي آماده سازي يك بودجه مطلوب, آگاهي از سياست هاي شركت اهميت زيادي دارد. پس از دانستن اين سياست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثير سياست ها در هر بخش آماده مي شود.

 

اطلاعات هزينه ها
 در هنگام آماده سازي بودجه, تمام اطلاعات مربوط به بودجه حائز اهميت مي باشند. بودجه تنها پس از دانستن هزينه هاي توليد محصول و ساير سياست هاي مربوط به حاشيه سود وغيره قابل آماده شدن است .

 

دسته بندي انواع بودجه  


انواع اصلي و مهم بودجه عبارتند از 6نوع، فروش، توليد، مالي، سرمايه گذاري و موجودي نقدي که به قرار زيرند:

 

الف- بودجه كل 
 در مورد سازمان هاي بزرگ, بودجه كل و مفصل بودجه بزرگي است . بنابراين يك خلاصه جداگانه آماده مي شود كه مروري بر تمام طرح ها, سياست ها و تأثيرات آنها بر روي سازمان تجاري را ارائه مي كند. بودجه خلاصه شده كل سازمان با عنوان «بودجه كل» ناميده مي شود. بودجه كل چارچوب عملكردهاي قابل انتظار در بخش هاي مختلف سازمان تجاري را مشخص مي كند. هدف بودجه كل عبارت است از حفظ هماهنگي كلي در برنامه هاي تحت بودجه كه همچنين توسط مديران رده بالا براي اعمال كنترل موثر بر سازمان تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تعيين بودجه كل, ابتدا بودجه بخش هاي مختف جهت تركيب در بودجه كل تعيين مي شود.

 

ب-بودجه فروش 
 اين بودجه درآمدهاي حاصل از محصولاتي كه به احتمال زياد فروخته خواهند شد و هزينه هاي فروش را ارائه مي كند. پيش بيني فروش مي تواند بر اساس گزارشات دريافت شده از مدير فروش انجام شود كه كميت تقريبي محصولاتي كه احتمالاً در ناحيه وي به فروش خواهند رفت را مشخص مي كند. بودجه هزينه هاي فروش با برآورد هزينه هاي تبليغات, تجزيه و تحليل بازار, حقوق مديران فروش, هزينه هاي دفتري وغيره آماده مي شود. گزارشات ثبت شده قبلي در آماده سازي بودجه فروش بسيار مفيد واقع مي شوند. بودجه فروش نقطه شروع در برنامه ريزي بودجه است, زيرا فروش عبارتست از فعاليت هاي اصلي كه به تمام فعاليت هاي اصلي ديگر در سازمان شكل مي دهد.فروش و توليد فعاليت هاي اصلي يك سازمان توليدي هستند و همه فعاليت هاي ديگر يك نقش كمكي را در سازمان ايفا مي كنند. بدون طرح ريزي فروش هيچگونه برآورد آتي درباره فعاليت هاي جانبي در سازمان قابل انجام نيست. حتي بين دو فعاليت اصلي فروش و توليد, اين فروش است كه جريان توليد را در تمام سازمان تجاري تنظيم مي كند.هدف اوليه سازمان تجاري عبارتست از كسب موقعيت خوب در بازار و اين موقعيت بازار مستلزم آنست كه فروش جايگاه بودجه شماره يك را داشته باشد.

 

ج- بودجه توليد  

اين بودجه جهت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بخش فروش آماده مي شود. در اين بودجه زمان توليد و زمان ارسال كالاي توليد شده مشخص مي شود. اين بودجه همچنين شامل پرداخت هاي احتمالي و نگهداري كالاهاي توليد شده مي باشد. بودجه توليد با در نظر گرفتن نيازهاي فروش و ظرفيت كارخانه آماده مي شود.علاوه بر اينها, هدف بودجه توليد, تضمين اقتصادي بودن توليد محصولات و حداكثر استفاده از تسهيلات توليد از طريق يك عمليات روان مي باشد هزينه توليد يك مسئله مهم در توليد است و اثر گذاري تلاش هاي برنامه ريزي را تعيين مي كند. راه اصلي كاهش هزينه ها همانا تضمين حداكثر استفاده از تسهيلات و امكانات توليد و حصول هماهنگي كامل در روابط كاري آنها مي باشد و اين همان كاري استكه در ساختار توليد انجام مي شود. 

 

د- بودجه مالي 
 اين بودجه خلاصه پول هاي دريافتي و پرداختي در طي دوره بودجه را ارائه مي كند. بودجه مالي, ميزان سود و زيان و موقعيت نهائي موسسه را در انتهاي دوره بودجه پيش بيني مي كند. بنابراين بودجه مالي به مديريت در برنامه ريزي بلند مدت ياري مي رساند. اين بودجه براي استفاده اعضاي مديريت رده بالا آماده مي شود تا از ميزان سود دهي يك برنامه بودجه بندي اطلاع يابند. اين بودجه كاربردي در سطوح پائين تر سازمان ندارد. كنترل بودجه بدون كمك بودجه مالي قابل اعمال كردن نيست.

 

ه- بودجه سرمايه گذاري 
 بودجه سرمايه گذاري با هدف يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و به موقع در سازمان تجاري آماده مي شود. به منظور حصول اطمينان از در دسترس بودن به موقع سرمايه و براي اجتناب از بروز مانع در كارهاي روزمره سازمان تجاري, اين بودجه چارچوب سرمايه گذاري آينده در يك دوره بلند مدت را مشخص مي كند. براي بدست آوردن دستگاه هاي جديد, ماشين ها و ساير امكانات توليد, سازمان تجاري به سرمايه گذاي اضافي نيازمند است. سرمايه گذاري براي سالي كه در پيش است طراحي شده و از طريق آماده سازي اين بودجه تأمين مي شود به خاطر اين بودجه از تمام تنش ها و تقلاها اجتناب مي شود و سازمان تجاري بدون آمادگي براي اين وضعيت تحت فشار قرار نمي گيرد.

 

و- بودجه موجودي نقدي
 بودجه موجودي نقدي به منظور برنامه ريزي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي احتمالي در طي دوره زماني بودجه آماده مي شود. اين بودجه موقعيت موجودي را به صورت ماه به ماه و يا حتي در بعضي از وارد به صورت هفته به هفته تجزيه و تحليل مي كند. هدف از بودجه موجودي نقدي حصول اطمينان از تأمين نقدينگي به صورت ثابت براي برآورده نمودن نياز روز به روز سرمايه گذاري و پرداخت تعهدات جاري سازمان كسب و كار مي باشد. اين بودجه از لحاظ مادي در جهت پرداخت هاي سنگين براي خريد دارائي هاي غير منقول, پرداخت بهره و سود سهام در مواقع بازخريد اوراق قرضه و سهام بدون ايجاد هرگونه اختلالي در كاركرد عادي يك موسسه تجاري ياري مي رساند.

 

ز-ساير بودجه ها 
 علاوه بر بودجه هاي فوق الذكر, بعضي بودجه هاي ديگر هم در صنايع بزرگ تهيه و آماده مي شوند. اين بودجه ها عبارتند از بودجه مواد اوليه, بودجه نيروي انساني, بودجه تحقيقات و غيره .

 

كنترل بودجه  


از آنجا كه ما قبلاً بودجه را با تعريف «برآورد نيازهاي آتي فعاليت هاي سازمان تجاري طي يك دوره مشخص» مورد بحث قرار داديم, بنابراين اتخاذ فرآيندي با نام كنترل بودجه بسيار مفيد خواهد بود كه عبارتست از «فرآيند مقايسه نتايج حقيقي با داده هاي بودجه مربوطه براي درك علت حقيقي اختلافات». كنترل بودجه را همچنين به زير تعريف كرد : «فرآيندي كه يك استاندارد حقيقي را با نظارت دقيق حتي الامكان نزديك به يك استاندارد از پيش تعيين شده نگه مي دارد.»كنترل بودجه براي آگاهي از گستره منافع يا زيانهائي كه در حال وقوع هستند مفيد است.

 

مزيت ها  


بودجه و كنترل بودجه مزيت هاي زيادي را براي عملكرد يك سازمان صنعتي تحت مسئوليت در بر دارد. بعضي از نتايج مهم آن عبارتند از: 
. اهداف سازمان تجاري را به وضوح مشخص مي كند
. به طرح ريزي براي دست يابي به اين اهداف مدد مي رساند
. به تعيين سياست هاي سازمان تجاري كمك مي كند
اطلاعات كاملي را از پيش درباره مقدار سرمايه مورد نياز براي دوره زماني بودجه در اختيار مي گذارد.
به كنترل كردن موقعيت مالي موسسه تحت مسئوليت كمك مي رساند 
به مديريت در جهت كنترل نمودن دلائل عدم بازدهي كمك مي كند 
همكاري در بين مقامات اجرائي مختلف را در جهت تعيين سياست ها و برنامه هاي آتي ارتقاء مي بخشد. 
. به عنوان ابزاري براي مديران اجرائي عمل مي كند
مشخص مي كند كه چه وقت براي دست يابي به نتايج دلخواه به عمل مديران نياز هست.
به اندازه گيري عملكرد هر بخش سازمان تجاري كمك مي كند. 
كنترل مديريت را متمركز مي كند.

 

در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بسته به دهک بندی خانوار، یارانه تخصیص یافته به این کودکان متفاوت است؛ به این صورت که به کودکان مشمول این طرح در دهک یک تا پنج، یک میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد و کودکان مشمول در دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. کودکانی که در آغاز طرح کمی بیش از ۱۲۳ هزار تن را شامل می‌شد و در مراحل بعد بر شمارشان افزوده شد و حالا به بیش از ۱۳۱ هزار تن رسیده است.
کد خبر: ۱۲۳۳۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

نبض خبر
حجت الاسلام احمد مازنی، نماینده سابق مجلس مدعی شد: «به جایی رسیدیم که برای فراهم کردن زمینه ظهور امام زمان از مقامات سازمان برنامه و بودجه درخواست بودجه کردند!» اظهارات مازنی را می‌بینید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۲۲۵۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

گفته اید که "باید به مجموعه شاخص‌ها، زمینه‌ها و عوامل تاثیرگذار توجه کرد"؛ بسم الله! توجه کنید و بفرمایید الان باکدام شاخص ها، با کدام زمینه‌ها و کدام عوامل تاثیرگذار خود را ارزیابی می‌کنید؟ کدام شاخص و زمینه و عامل شما را موفق نشان می‌دهد؟ بگویید تا مردمی که از جیب شان برای شما بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی تصویب شده هم در جریان باشند.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد: روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان دچار تغییراتی شد.
کد خبر: ۱۲۲۱۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه مستقلی را که ۱۷.۶ میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کرد، رد کرد؛ تلاشی که کاخ سفید آن را یک «ترفند سیاسی» خوانده و گفته بود در صورت رسیدن آن به میز بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا آن را وتو می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۲۰۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: بزرگ‌ترین انتقادی که به صداوسیما وارد می‌شود این است که اگر کارشان را درست انجام می‌دادند، آنقدر شبکه‌های فارسی‌زبان میدان‌دار نمی‌شدند.
کد خبر: ۱۲۱۹۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

پرسش‌هایی که پس از تصویب بودجه ۲۴۰۰۰ میلیاردی مطرح شد؛
انتظار شفافیتی در هزینه منابع صداوسیما می‌رود که ما در رسانه‌های مشابه نظیر بی بی سی شاهدش هستیم و بار‌ها دستمزد کارکنان و مدیران این سازمان اعلام شده است. دوم آنکه بودجه ۲۴ هزار میلیارد تومانی مبتنی بر همین نظارت، مرحله به مرحله اختصاص یابد و بدین ترتیب، دست‌کم این رقم کلان درست هزینه شود. نباید سال آینده در چنین ایامی درباره سرنوشت ۲۴ هزار میلیاردی سخن گفت که به سرنوشت ۸ هزار میلیارد سال ۱۴۰۲ مبتلا شده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

وزیر صمت با اشاره به اینکه تورم و جهش نرخ ارز باید در رشد فروش شرکت‌های برتر تعدیل شود، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ فرصت سرمایه‌گذاری صنایع را محدود خواهد کرد.
کد خبر: ۱۲۱۷۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۳ به ۳.۱۴۳ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ماه نوامبر ۲۰۲۳، ۱۱ هزار بشکه کاهش داشت. حال باید دید علت این کاهش تولید چیست؟
کد خبر: ۱۲۱۶۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی بررسی شد؛
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فردی که ۱۵ میلیون در ماه درآمد دارد، ظالمانه است؛ این افراد با روزی ۱۰ دلار زندگی می‌کنند. اگر این افراد در کشوری دیگر سکونت داشته باشند، دولت پولی به جای اینکه از آن‌ها مالیات بگیرد، هم به آن‌ها می‌دهد.
کد خبر: ۱۲۱۶۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

سخنگوی کمیسیون تلفیق، در نشست خبری امروز دوشنبه (۲۵ دی ۱۴۰۲) درباره مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده، قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۲۱۵۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تحقیقی نشان می‌دهد که مخارج سرانه یک دانش‌آموز در کشور‌های چین، مکزیک، ترکیه و روسیه ۶ برابر ایران است. ایران سالانه برای هر دانش‌آموز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار هزینه می‌کند و برای مثال آمریکا حدود ۱۱ هزار دلار. در همین تحقیق سهم مخارج آموزشی دولت از تولید ناخالص داخلی ایران با کشور‌های دیگر مقایسه شده که برای نمونه سهم عربستان دو برابر ایران است و روسیه و چین باز هم مقام بالاتری از ایران دارند.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی بررسی شد؛
متاسفانه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به درستی اجرا نمی‌شود. در برخی موارد به اخذ این نوع مالیات پلکانی اقدام می‌کنیم که درست نیست. با این نوع عملکرد، به صورت آبشاری افزایش قیمت داریم. در نتیجه مصرف کننده نهایی کالا را گران می‌خرد.
کد خبر: ۱۲۱۴۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده  تأکید کرد؛
دو سال پیش ذکر کردیم که مساله توانمندسازی زنان و آسیب زدایی از آنان را پیش گرفته‌ایم که هر دو خوشبختانه به ثمر نشست و اکنون مصوبه پیشگیری از طلاق و مصوبه کسب و کار پایدار محور اجرایی شده و بر همین اساس ۸۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این راستا ارتقای ساختار و اختصاص اعتبار مصوب بوده است.
کد خبر: ۱۲۱۳۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - ۲۹ آذرماه - با ۱۵۴ رای موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب و موافقت حداکثری خود را اعلام کردند.
کد خبر: ۱۲۱۱۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲) تشکیل شد و لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور دوباره در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
کد خبر: ۱۲۱۱۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد بنده برای اینکه مجلس و دولت بتوانند بودجه ‌ای واقعی تصویب کنند که درآمدها و هزینه‌هایش باهم همخوانی داشته باشد باید اول بودجه سنوات گذشته را آسیب‌شناسی کنند تا علت تحقق ۳۰ الی ۴۰ درصدی این بودجه ‌ها احصا شود.
کد خبر: ۱۲۱۰۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

درپی مخالفت مجلس شورای اسلامی با کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۱۰۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

کد خبر: ۱۲۰۹۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

امروز (سه شنبه) ۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت و آن را رد کردند.
کد خبر: ۱۲۰۹۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ