در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

 

کلیات


بودجه عبارتست از يك ابزار مديريتي براي طراحي فعاليت هاي آينده مديريت كه شامل برآورد فروش, هزينه ها, توليد و غيره مي باشد. بودجه بندي براي مشخص كردن نتايج مورد انتظار كسب و كار و خطوط عملياتي ممكني كه در آينده بايد براي دست يابي به اين نتايج پيموده شود انجام مي شود. 
نتايج مورد انتظار يا به صورت دوره هاي مالي و يا ساير ارقام از قبيل كميت توليدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات كار ماشين و غيره برنامه ريزي مي شوند. بودجه بندي را مي توان به صورت «پيش بيني برنامه عمليات بر اساس بازدهي مورد انتظار عمليات» تعريف نمود.
بودجه بايد بر اساس نيازهاي برآورد شده آتي براي يك دوره زماني مشخص بنا شود. بودجه بايد با كمك اطلاعات آماري قبلي آماده شود. بنابراين بودجه بندي را همچنين مي توان به صورت زير تعريف نمود : «پيش بيني و طــرح ريزي دوره زماني بعدي بــا استفاده از تجــربه قبلي و گرايش هاي بازار و موقعيت فعلي».
بودجه از پيش استانداردهاي عملكرد را براي هدايت كوشش ها و فعاليت ها در كسب و كار تأمين مي كند. از آنجا كه بودجه ها استاندارد هاي عملكرد را تأمين مي كنند, در نتيجه تبديل به مبنائي براي كنترل مي شوند. كنترل مورد استفاده براي اجراي بودجه «كنترل بودجه» ناميده مي شود. بنابراين بودجه بندي به نقش برنامه ريزي مديريت مربوط مي شود, در صورتي كه «كنترل بودجه» شامل نقش كنترل در سازمان مي شود. 

 

اهداف بودجه بندي  


بودجه بندي اهداف فراوانی را دنبال می کند که از جمله آن می توان موارد زیر را اشاره کرد:  
الف-ارزيابي دوره اي سياست هاي مديريت 
ب- ايجاد مبنائي براي بررسي دستاوردهاي صنعت 
ج- كنترل هزينه ها در بخش هاي مختلف 
د- ايجاد برنامه اي براي پيشرفت سيستماتيك 
ه- اتخاذ مبنائي براي هزينه كردن سرمايه 
و- ايجاد مبنائي براي كنترل كاركرد بخش هاي مختلف مربوط به سازمان تجاري از طريق بازبيني بازدهي و صرفه اقتصادي آنها .

 

مزيت هاي بودجه بندي  


بودجه بندي به خاطر دارا بودن مزيت هاي زير از هر نظر حائز اهميت زيادي است: 
 مسئوليت عملكرد بخش ها تثبيت مي شود. بنابراين كنترل لازم راروي تغيير و تحول مسئوليت اعمال مي كند. موقعيت اقتصادي سازمان مربوطه مشخص و روشن مي شود. کنترل عملكرد و بازدهي صنعت انجام مي شود. با كنترل تمام سطوح سازمان, مديريت بهبود مي يابد. بنابراين بازدهي نيز بهبود مي يابد. در هنگــام دريافت وام از بانك ها نشان دادن بودجه اهميت زيادي دارد بــه طوريكه مــا مي توانيم از موقعيت مالي سازمان مربوطه آگاه شويم .به سياست گذاري هاي دوره هاي آتي كمك مي رساند. تعيين نمودن قيمت محصول مفيد است. 

 

الزامات بودجه  


به منظور آماده سازي بودجه, ملاحظات زير بايد رعايت شوند: 

 

تخصيص اختيار و مسئوليت 
 به منظور حصول يك بودجه بندي مطلوب, نظم و ترتيب مناسبي براي دادن مسئوليت و اختيار اتخاذ مي شود. به اين منظور يك كميته بودجه مركب از نمايندگان تمام بخش هاي سازمان تشكيل مي شده و يك متصدي بودجه به عنوان هماهنگ كننده منصوب مي شود. مسئوليت او گرفتن گزارشات دوره اي از بخش هاي مختلف و كنترل نمودن اينكه تمام بخش ها برآوردهاي مربوط به خود را با داده هاي مويد كافي آماده كنند مي باشد.

 

تعيين شفاف سياست هاي شركت 
 براي آماده سازي يك بودجه مطلوب, آگاهي از سياست هاي شركت اهميت زيادي دارد. پس از دانستن اين سياست ها, بودجه با در نظر گرفتن تأثير سياست ها در هر بخش آماده مي شود.

 

اطلاعات هزينه ها
 در هنگام آماده سازي بودجه, تمام اطلاعات مربوط به بودجه حائز اهميت مي باشند. بودجه تنها پس از دانستن هزينه هاي توليد محصول و ساير سياست هاي مربوط به حاشيه سود وغيره قابل آماده شدن است .

 

دسته بندي انواع بودجه  


انواع اصلي و مهم بودجه عبارتند از 6نوع، فروش، توليد، مالي، سرمايه گذاري و موجودي نقدي که به قرار زيرند:

 

الف- بودجه كل 
 در مورد سازمان هاي بزرگ, بودجه كل و مفصل بودجه بزرگي است . بنابراين يك خلاصه جداگانه آماده مي شود كه مروري بر تمام طرح ها, سياست ها و تأثيرات آنها بر روي سازمان تجاري را ارائه مي كند. بودجه خلاصه شده كل سازمان با عنوان «بودجه كل» ناميده مي شود. بودجه كل چارچوب عملكردهاي قابل انتظار در بخش هاي مختلف سازمان تجاري را مشخص مي كند. هدف بودجه كل عبارت است از حفظ هماهنگي كلي در برنامه هاي تحت بودجه كه همچنين توسط مديران رده بالا براي اعمال كنترل موثر بر سازمان تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. براي تعيين بودجه كل, ابتدا بودجه بخش هاي مختف جهت تركيب در بودجه كل تعيين مي شود.

 

ب-بودجه فروش 
 اين بودجه درآمدهاي حاصل از محصولاتي كه به احتمال زياد فروخته خواهند شد و هزينه هاي فروش را ارائه مي كند. پيش بيني فروش مي تواند بر اساس گزارشات دريافت شده از مدير فروش انجام شود كه كميت تقريبي محصولاتي كه احتمالاً در ناحيه وي به فروش خواهند رفت را مشخص مي كند. بودجه هزينه هاي فروش با برآورد هزينه هاي تبليغات, تجزيه و تحليل بازار, حقوق مديران فروش, هزينه هاي دفتري وغيره آماده مي شود. گزارشات ثبت شده قبلي در آماده سازي بودجه فروش بسيار مفيد واقع مي شوند. بودجه فروش نقطه شروع در برنامه ريزي بودجه است, زيرا فروش عبارتست از فعاليت هاي اصلي كه به تمام فعاليت هاي اصلي ديگر در سازمان شكل مي دهد.فروش و توليد فعاليت هاي اصلي يك سازمان توليدي هستند و همه فعاليت هاي ديگر يك نقش كمكي را در سازمان ايفا مي كنند. بدون طرح ريزي فروش هيچگونه برآورد آتي درباره فعاليت هاي جانبي در سازمان قابل انجام نيست. حتي بين دو فعاليت اصلي فروش و توليد, اين فروش است كه جريان توليد را در تمام سازمان تجاري تنظيم مي كند.هدف اوليه سازمان تجاري عبارتست از كسب موقعيت خوب در بازار و اين موقعيت بازار مستلزم آنست كه فروش جايگاه بودجه شماره يك را داشته باشد.

 

ج- بودجه توليد  

اين بودجه جهت حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي بخش فروش آماده مي شود. در اين بودجه زمان توليد و زمان ارسال كالاي توليد شده مشخص مي شود. اين بودجه همچنين شامل پرداخت هاي احتمالي و نگهداري كالاهاي توليد شده مي باشد. بودجه توليد با در نظر گرفتن نيازهاي فروش و ظرفيت كارخانه آماده مي شود.علاوه بر اينها, هدف بودجه توليد, تضمين اقتصادي بودن توليد محصولات و حداكثر استفاده از تسهيلات توليد از طريق يك عمليات روان مي باشد هزينه توليد يك مسئله مهم در توليد است و اثر گذاري تلاش هاي برنامه ريزي را تعيين مي كند. راه اصلي كاهش هزينه ها همانا تضمين حداكثر استفاده از تسهيلات و امكانات توليد و حصول هماهنگي كامل در روابط كاري آنها مي باشد و اين همان كاري استكه در ساختار توليد انجام مي شود. 

 

د- بودجه مالي 
 اين بودجه خلاصه پول هاي دريافتي و پرداختي در طي دوره بودجه را ارائه مي كند. بودجه مالي, ميزان سود و زيان و موقعيت نهائي موسسه را در انتهاي دوره بودجه پيش بيني مي كند. بنابراين بودجه مالي به مديريت در برنامه ريزي بلند مدت ياري مي رساند. اين بودجه براي استفاده اعضاي مديريت رده بالا آماده مي شود تا از ميزان سود دهي يك برنامه بودجه بندي اطلاع يابند. اين بودجه كاربردي در سطوح پائين تر سازمان ندارد. كنترل بودجه بدون كمك بودجه مالي قابل اعمال كردن نيست.

 

ه- بودجه سرمايه گذاري 
 بودجه سرمايه گذاري با هدف يك سرمايه گذاري برنامه ريزي شده و به موقع در سازمان تجاري آماده مي شود. به منظور حصول اطمينان از در دسترس بودن به موقع سرمايه و براي اجتناب از بروز مانع در كارهاي روزمره سازمان تجاري, اين بودجه چارچوب سرمايه گذاري آينده در يك دوره بلند مدت را مشخص مي كند. براي بدست آوردن دستگاه هاي جديد, ماشين ها و ساير امكانات توليد, سازمان تجاري به سرمايه گذاي اضافي نيازمند است. سرمايه گذاري براي سالي كه در پيش است طراحي شده و از طريق آماده سازي اين بودجه تأمين مي شود به خاطر اين بودجه از تمام تنش ها و تقلاها اجتناب مي شود و سازمان تجاري بدون آمادگي براي اين وضعيت تحت فشار قرار نمي گيرد.

 

و- بودجه موجودي نقدي
 بودجه موجودي نقدي به منظور برنامه ريزي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي احتمالي در طي دوره زماني بودجه آماده مي شود. اين بودجه موقعيت موجودي را به صورت ماه به ماه و يا حتي در بعضي از وارد به صورت هفته به هفته تجزيه و تحليل مي كند. هدف از بودجه موجودي نقدي حصول اطمينان از تأمين نقدينگي به صورت ثابت براي برآورده نمودن نياز روز به روز سرمايه گذاري و پرداخت تعهدات جاري سازمان كسب و كار مي باشد. اين بودجه از لحاظ مادي در جهت پرداخت هاي سنگين براي خريد دارائي هاي غير منقول, پرداخت بهره و سود سهام در مواقع بازخريد اوراق قرضه و سهام بدون ايجاد هرگونه اختلالي در كاركرد عادي يك موسسه تجاري ياري مي رساند.

 

ز-ساير بودجه ها 
 علاوه بر بودجه هاي فوق الذكر, بعضي بودجه هاي ديگر هم در صنايع بزرگ تهيه و آماده مي شوند. اين بودجه ها عبارتند از بودجه مواد اوليه, بودجه نيروي انساني, بودجه تحقيقات و غيره .

 

كنترل بودجه  


از آنجا كه ما قبلاً بودجه را با تعريف «برآورد نيازهاي آتي فعاليت هاي سازمان تجاري طي يك دوره مشخص» مورد بحث قرار داديم, بنابراين اتخاذ فرآيندي با نام كنترل بودجه بسيار مفيد خواهد بود كه عبارتست از «فرآيند مقايسه نتايج حقيقي با داده هاي بودجه مربوطه براي درك علت حقيقي اختلافات». كنترل بودجه را همچنين به زير تعريف كرد : «فرآيندي كه يك استاندارد حقيقي را با نظارت دقيق حتي الامكان نزديك به يك استاندارد از پيش تعيين شده نگه مي دارد.»كنترل بودجه براي آگاهي از گستره منافع يا زيانهائي كه در حال وقوع هستند مفيد است.

 

مزيت ها  


بودجه و كنترل بودجه مزيت هاي زيادي را براي عملكرد يك سازمان صنعتي تحت مسئوليت در بر دارد. بعضي از نتايج مهم آن عبارتند از: 
. اهداف سازمان تجاري را به وضوح مشخص مي كند
. به طرح ريزي براي دست يابي به اين اهداف مدد مي رساند
. به تعيين سياست هاي سازمان تجاري كمك مي كند
اطلاعات كاملي را از پيش درباره مقدار سرمايه مورد نياز براي دوره زماني بودجه در اختيار مي گذارد.
به كنترل كردن موقعيت مالي موسسه تحت مسئوليت كمك مي رساند 
به مديريت در جهت كنترل نمودن دلائل عدم بازدهي كمك مي كند 
همكاري در بين مقامات اجرائي مختلف را در جهت تعيين سياست ها و برنامه هاي آتي ارتقاء مي بخشد. 
. به عنوان ابزاري براي مديران اجرائي عمل مي كند
مشخص مي كند كه چه وقت براي دست يابي به نتايج دلخواه به عمل مديران نياز هست.
به اندازه گيري عملكرد هر بخش سازمان تجاري كمك مي كند. 
كنترل مديريت را متمركز مي كند.

 

در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

گزارش لحظه به لحظه برسی بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز نیز به ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی می پردازند.
کد خبر: ۱۱۰۶۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
از امروز جلسات علنی مجلس در سه شیفت از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ برگزار خواهد شد و از نمایندگان تقاضا داریم از طرح برخی از پیشنهادات خود در بودجه صرف نظر کنند.
کد خبر: ۱۱۰۶۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
پنجمین روز و نهمین جلسه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ از دقایقی پیش آغاز شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنج‌شنبه) به ادامه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی می پردازند .
کد خبر: ۱۱۰۶۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه اول اسفند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را آغاز کرده و تا پایان بررسی لایحه بودجه هر روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر جلسات خود را برگزار خواهند کرد.
کد خبر: ۱۱۰۶۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
سومین روز و پنجمین جلسه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ از دقایقی پیش آغاز شد.نمایندگان از روز یکشنبه بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داده و در دو روز گذشته تبصره های ۱ و ۲ بودجه را تصویب کردند.
کد خبر: ۱۱۰۵۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
عبدالرضا مصری زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی را به صدا درآورد.نشست بعدی (سه شنبه، سوم اسفندماه) ساعت 7:45 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود
کد خبر: ۱۱۰۵۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

گزارش لحظه به لحظه از بررسی بودجه ۱۴۰۱
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت نوبت عصر امروز تا بند ج تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی را تصویب کردند و ادامه رسیدگی به جزییات بودجه به فردا موکول شد.
کد خبر: ۱۱۰۵۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران:
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: هیات نمایندگان اتاق بازرگانی باید پاسخگوی بودجه غیرشفاف باشند این درحالی است که اعضای این هیات از طریق رفیق‌بازی انتخاب می‌شوند بر این اساس نظارت‌ها بر هزینه کرد بودجه به صورت درست صورت نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۰۴۸۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

با پایان جلسات کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱، نشست‌های علنی مجلس جهت بررسی جزییات گزارش کمیسیون تلفیق از ابتدای اسفندماه تشکیل می‌شود.
کد خبر: ۱۱۰۴۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

کد خبر: ۱۱۰۴۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

محمدرضاپور ابراهیمی امروز طی نامه‌ای از رییس جمهور خواست تا با بسته حمایتی دولت از بازارسرمایه (ذیل موارد مندرج در بودجه ۱۴۰۱) موافقت کند.
کد خبر: ۱۰۹۸۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

با تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلویحا با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند؛ البته تعیین تکلیف نهایی آن بسته به تصمیم گیری در کمیسیون تلفیق و به تبع آن تصویب در صحن علنی است.
کد خبر: ۱۰۹۷۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اصلاح وضع بودجه در شرایط کنونی را نیازمند درایت و جرأت دانست و گفت که در این مسیر تفاهم ارکان نظام و همراهی مردم بر مبنای صداقت دولت ضروری است.دولت خود را برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد آماده کند
کد خبر: ۱۰۹۶۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، چند تصمیم مثبت به نفع بورس پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۰۹۶۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

۲۱ سوال از بودجه ۱۴۰۱
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به عملکرد بودجه سال جاری ۴۰ درصد رشد دارد.
کد خبر: ۱۰۹۶۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

تابناک اقتصادی بررسی کرد
بر اساس تجربه خودکفایی در تولید بنزین و برداشته شدن تحریم آن، پیش‌بینی می‌شود که دستیابی به این مهم، خنثی سازی تحریم‌ها علیه فروش نفت خام کشور را به همراه داشته باشد و شرایط برداشت بیشتر نفت خام را در صورت نیاز فراهم کند.
کد خبر: ۱۰۹۶۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار در بودجه سال آینده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۱۰۹۵۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

مرور روزنامه‌های چهارشنبه یکم دی ماه
یارانه بنزین برای همه ایرانیان، استراتژی‌های اشتباه در مسیر احقاق حقوق معلمان، پیگرد قضایی در انتظار لاریجانی؟ جدال چپ و راست در بستر اصلاحات، بازگشت دوجانبه به برجام بهترین گزینه، رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد در شش ماهه نخست امسال، چالش اصلاح طلبان؛ نگاه توامان به جامعه و قدرت، دفاع مستحکم از جزایر، اوکراین میدان جنگ سرد جدید، ۱۳ میلیون جوان در صف ازدواج! و کسب‌وکار‌ها چشم انتظار وین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۹۴۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

معاون وزیر ارتباطات از افزایش ۵ برابری بودجه بخش فضایی کشور و افزایش بیش از ۳ برابری اعتبارات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

کد خبر: ۱۰۹۳۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ