بازدید 3607
۱

آیا بارندگی‌ها منجی کلانشهرها از خشکسالی بودند؟

بر اساس بررسی داده‌های سازمان هواشناسی کشور، طی هفت روز گذشته در کشور حدود ۷.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد که در مقایسه با بلندمدت ۲۴ درصد کاهش یافته است و این درحالیست که در برخی کلانشهرها همچون شیراز نسبت به سال گذشته ۱۶۷.۲ میلیمتر افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۱۶۹۶۶۸
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۰ 03 April 2023

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی طی هفت روز گذشته منتهی به  ۱۲ فروردین در کشور حدود ۷.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شد.

همچنین از ابتدای ماه جاری میزان این بارندگی‌ها ۱۵.۴ میلیمتر و در بلندمدت حدود ۱۵.۷ میلیمتر بود. همچنین میزان بارش‌های ماه جاری در مقایسه با بلندمدت حدود ۱.۹ درصد کاهش داشته است و این درحالیست که از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) ۱۴۹.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و بارندگی‌های بلند مدت ۱۷۶.۴ میلیمتر بود. بنابراین در مجموع میزان بارندگی‌های سال آبی جاری در مقایسه با بلندمدت حدود ۱۵.۱ میلیمتر کاهش داشته است.

میزان بارندگی‌های کلانشهرها

میزان بارش‌های کلانشهر اصفهان  طی هفت روز گذشته حدود ۲.۶ میلیمتر ثبت شده است که نسبت به بارش ۸.۶ میلیمتری بلندمدت حدود ۶ میلیمتر کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری تاکنون حدود ۶.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است که نسبت به بارش ۱۲.۶ میلیمتری بلندمدت حدود ۶ میلیمتر کمتر بوده است. اصفهان از ابتدای سال آبی جاری حدود ۱۲۸.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده و این در حالیست که میانگین بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۱۱۴.۵ میلیمتر بوده است و این آمار نشان‌دهنده افزایش ۱۳.۷ میلیمتری بارش‌ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به بارندگی‌های سال گذشته که  ۸۹.۲ میلیمتر بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۳۹.۱ میلیمتر افزایش داشته است. 

شیراز طی هفت روز گذشته حدود ۱۳.۸ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و نسبت به میانگین بلندمدت که حدود ۲۶.۴ میلیمتر بود ۱۲.۶ میلیمتر کاهش بارش داشته است. در این کلانشهر از ابتدای ماه جاری تاکنون ۱۸.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و نسبت به بارندگی ۳۸.۲ میلیمتری بلندمدت حدود ۱۹.۷ میلیمتر کاهش دارد. میانگین بارندگی‌های شیراز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۴۳۲.۷ میلیمتر است و میزان آن نسبت به بارش‌های ۴۴۶.۶ میلیمتری بلندمدت حدود ۱۳.۸ میلیمتر کاهش داشته است. بارش‌های سال جاری نسبت به بارندگی ۲۶۵.۵ میلیمتری سال گذشته ۱۶۷.۲ میلیمتر بیشتر شده است.

اهواز نیز طی هفت روز گذشته حدود ۱۲.۸ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میزان بارندگی‌ها در بلند مدت حدود ۸.۳ میلیمتر بود بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته نشان‌دهنده افزایش ۴.۵ میلیمتری است. اهواز از ابتدای ماه جاری تا کنون نیز حدود ۱۴.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که نسبت به میانگین ۱۱.۹ میلیمتری بلندمدت ۲.۲ میلیمتر افزایش داشته است اما بارش‌های ۱۷۰.۸ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین ۱۸۵ میلیمتری بلندمدت حدود ۱۴.۲ میلیمتر کاهش داشته است اما به‌طور کلی این بارش‌ها نسبت به میانگین بارش‌های ۷۶.۸ میلیمتری سال گذشته ۹۴.۱ میلیمتر افزایش داشته است.

کرج نیز جزو کلانشهرهایی است که با ۸.۴ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۲۰.۳ میلیمتر حدود ۱۱.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری نیز ۴۳.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۳۰.۴ میلیمتری بلندمدت حدود ۱۳.۲ میلیمتر افزایش یافته است. کرج با دریافت بارش‌های ۲۵۱.۸ میلیمتری از ابتدای سال آبی جاری نسبت به بارش‌های بلندمدت - که حدود ۳۱۰.۴ میلیمتر بود - حدود ۵۸.۵ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها حتی نسبت به سال گذشته که این شهرستان حدود ۲۴۸.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، ۳.۵ میلیمتر افزایش داشته است.

کاهش چشمگیر بارندگی در برخی کلانشهرها

کلانشهر تهران طی هفت روز گذشته تنها ۶.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت حدود ۱۲.۸ میلیمتر است و درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت حدود ۶.۳ میلیمتر کاهش داشته است. کلانشهر تهران از ابتدای ماه جاری با بارش ۲۰.۱ میلیمتری نسبت به بارش‌های ۱۸.۷ میلیمتری بلندمدت حدود ۱.۴ میلیمتر افزایش بارندگی داشته است. تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۲۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۱۸۹.۳ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۶۶.۳ میلیمتر کاهش داشته و این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تهران حدود ۱۲۹.۷ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۶.۷ میلیمتر کاهش یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته تنها ۷.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۷ میلیمتری بلندمدت کاهش یا افزایش چشمگیری نداشته است. از ابتدای ماه جاری تا کنون نیز حدود ۷.۴ میلیمتر بارندگی در این کلانشهر ثبت شده است که در مقایسه با بارش ۱۱.۴ میلیمتری بلندمدت حدود ۴ میلیمتر کاهش داشته است. تبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۹۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۱۳۹.۷ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۴۵.۷ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز حدود ۱۲۳.۲ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۲۹.۱ میلیمتر کاهش یافته است.

مشهد نیز طی هفت روز گذشته حدود ۱.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۱۰.۷ میلیمتری بلندمدت حدود ۹.۱ میلیمتر کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای ماه جاری حدود ۵.۸ میلیمتر و در بلند مدت  ۱۸.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۱۲.۳ میلیمتر کاهش داشته است. از ابتدای سال آبی جاری تا کنون حدود ۵۳.۲ میلیمتر بارندگی در مشهد ثبت شده است. میانگین بارندگی در بلندمدت نیز حدود ۱۴۸.۸ میلیمتر بود و این بارندگی‌ها نشان‌دهنده کاهش ۹۵.۶ میلیمتری بارندگی در سال آبی جاری است. این کلانشهر حتی در مقایسه با بارش‌های ۸۳.۲ میلیمتری سال گذشته نیز ۳۰ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ما در کشور بارندگی خوبی داریم
ولی فقط 30 درصد رو میتونیم سیو کنیم
مدیریت آب در ایران کارآمد نیست
برچسب منتخب
# غزه # فلسطین # آلودگی هوا # هفته بسیج # بیتا فرهی # پروانه معصومی # ایام فاطمیه