بازدید ۴۱۰۹۰
اگر رعیت بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میان بگذار... بپرهیز از خون‌ها و خونریزی‌های بناحق، زیرا هیچ چیز بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود و رشته عمر را نبرد... هرگز مگوی که مرا بر شما امیر ساخته‌اند و باید فرمان من اطاعت شود. در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آن‌ها... بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردنکشی است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند.
کد خبر: ۹۵۳۴۲۳
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲ 21 January 2020
تابناک؛سید مسلم بهشتی نژاد: در این گزارش ما کمتر سخنی می‌گوییم؛سخنانی که در ادامه می‌آید را اگر یک نویسنده معمولی بنویسد،ممکن است در معرض اتهام قرار گیرد؛ پس در این گزارش، صرفا نامه حضرت علی علیه السلام را ـ که منشور حکومتی علوی برای مالک اشتر نخعی، نماد حاکمیت علوی در مصر است ـ بازخوانی می‌کنیم. این نامه را عهدنامه حضرت علی علیه السلام هم دانسته اند؛ نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه که شاید مبسوط‌ترین چارچوب حکومتی باشد که امام اول شیعیان آن را را برای حاکمیت علوی ترسیم کرده است. این نامه آنقدر زنده است و به قدری موضوعاتش برای امروز ما کاربردی که از همه مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم با تابناک، بخش‌هایی از این عهدنامه را بخوانند.

اول: «ای مالک، بدان که تو را به بلادی فرستاده‌ام که پیش از تو دولت‌ها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر و مردم در کار‌های تو به همان چشم می‌نگرند که تو در کار‌های والیان پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان گویند که تو درباره آن‌ها می‌گویی ونیکوکاران را از آنچه خداوند درباره آن‌ها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت». خیلی روشن و بدون پیرایه، می‌گوید ببین مردم درباره حکومت تو چه می‌گویند. یک حکومت خوب را از حرف‌هایی که مردم درباره او می‌زنند، تشخیص داد. ملاک تشخیص مردم است؛ ببین تو را نیکوکار می‌دانند یا بدکردار!

دوم: اگر رعیت بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میان نه و با این کار از بدگمانی شان بکاه، که، چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و با رعیت مدارا نموده‌ای. عذری که می‌آوری سبب می‌شود که تو به مقصود خود رسی و آنان نیز به حق راه یابند. اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن نهفته است. صلح سبب بر آسودن سپاهیانت شود و تو را از غم و رنج برهاند و کشورت را امنیت بخشد. ولی پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش و نیک برحذر باش. زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرو گیرد. پس دوراندیشی را از دست منه و حسن ظن را به یک سو نه و اگر میان خود و دشمنت پیمان دوستی بستی و امانش دادی به عهد خویش وفا کن و امانی را که داده‌ای، نیک، رعایت نمای.

سوم: بپرهیز از خون‌ها و خونریزی‌های بناحق، زیرا هیچ چیز بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود و بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در میان مردم پردازد، نخستین داوری او درباره خون‌هایی است که مردم از یکدیگر ریخته‌اند. پس مباد که حکومت خود را با ریختن خون حرام تقویت کنی، زیرا ریختن چنان خونی نه تنها حکومت را ناتوان و سست سازد، بلکه آن را از میان برمی‌دارد یا به دیگران می‌سپارد.

چهارم: هرگز به خشمی که از آن، امکان رهایی هست، مشتاب و مگوی که مرا بر شما امیر ساخته‌اند و باید فرمان من اطاعت شود، زیرا چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونی‌ها در نعمت‌هاست. هرگاه از سلطه و قدرتی که در آن هستی در تو نخوتی یا غروری پدید آمد، به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کار‌هایی تواناست که تو را بر آن‌ها توانایی نیست. این نگریستن سرکشی تو را تسکین می‌دهد و تندی و سرافرازی را فرو می‌کاهد و خردی را که از تو گریخته است به تو بازمی‌گرداند.

پنجم: باید که برگزیده‌ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی که خداوند بر دوستانش نمی‌پسندد کمتر تو را یاری کنند و هر چند که این سخنان و کار‌ها تو را ناخوش آید. به پرهیزگاران و راست‌گویان بپیوند، سپس از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده‌ای، شادمانت ندارند، زیرا ستایش آمیخته به تملق، سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادارد.

ششم: به هر حال، روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان از رعیت خود، گونه‌ای نامهربانی است به آن‌ها و سبب می‌شود که از امور ملک آگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختی‌ها و رنج‌های آنان آگاه شود. آن وقت، بسا بزرگان که در نظر مردم خرد آید و بسا خردا، که بزرگ جلوه کند و زیبا، زشت و زشت، زیبا نماید و حق و باطل به هم بیامیزند، زیرا والی انسان است و نمی‌تواند به کار‌های مردم که از نظر او پنهان مانده، آگاه گردد و حق را هم نشانه‌هایی نیست که به آن‌ها انواع راست از دروغ شناخته شود؛ و تو یکی از این دو تن هستی: یا مردی هستی در اجرای حق گشاده‌دست و سخاوتمند، پس چرا باید روی پنهان داری و از ادای حق واجبی که بر عهده توست دریغ فرمایی و در کار نیکی، که باید به انجام رسانی، درنگ روا داری. یا مردی هستی که هیچ خواهش و نیازی را برنمی‌آوری، در این حال، مردم، دیگر از تو چیزی نخواهند و از یاری تو نومید شوند، با این‌که نیازمندی‌های مردم برای تو رنجی پدید نیاورد، زیرا آنچه از تو می‌خواهند یا شکایت از ستمی است یا درخواست عدالت در معاملتی.

هفتم: از شتاب کردن در کار‌ها پیش از رسیدن زمان آن‌ها بپرهیز و نیز، از سستی در انجام دادن کاری که زمان آن فرا رسیده است و از لجاج و اصرار در کاری که سررشته‌اش ناپیدا بود و از سستی کردن در کارها، هنگامی که راه رسیدن به هدف باز و روشن است، حذر نمای. پس هر چیز را به جای خود بنه و هر کار را به هنگامش به انجام رسان.

هشتم: بپرهیز از این‌که به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است یا خود را به نادانی زنی در آنچه توجه تو به آن ضروری است و همه از آن آگاه‌اند. زیرا بزودی آن را از تو می‌ستانند و به دیگری می‌دهند. زودا که حجاب از برابر دیدگانت برداشته خواهد شد و بینی که داد مظلومان را از تو می‌ستانند. به هنگام خشم خویشتندار باش و از شدت تندی و تیزی خود بکاه و دست به روی کس بر مدار و سخن زشت بر زبان میاور و از این‌همه، خود را در امان دار باز ایستادن از دشنام‌گویی و به تاخیرافکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به دستت آید، و تو بر خود مسلط نشوی مگر آنگاه که بیشتر همت یاد بازگشت به‌ سوی پروردگارت شود.

نهم: در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آن‌ها؛ و بی‌مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رای خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه‌ای از ستم و خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان‌های صالح، آن‌ها که در اسلام سابقه‌ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظتر است و از طمعکاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کار‌ها بیشتر می‌نگرند. در ارزاقشان بیفزای، زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و از دست اندازی به مالی که در تصرف دارند، باز می‌دارد و نیز برای آن‌ها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت کنند یا در امانت تو‌ خللی پدید آورند. پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار.

دهم: خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین: کسانی که بیچارگان‌اند از مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمین‌گیران. در این طبقه، مردمی هستند سائل و مردمی‌هستند، که در عین نیاز روی سؤال ندارند. خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و از تو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش. برای اینان در بیت المال خود حقی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را، در هر شهری، به آنان اختصاص ده. زیرا برای دورترینشان همان حقی است که نزدیکترینشان از آن برخوردارند؛ و از تو خواسته‌اند که حق همه را، اعم از دور و نزدیک، نیکو رعایت کنی. سرمستی و غرور، تو را از ایشان غافل نسازد، زیرا این بهانه که کار‌های خرد را به سبب پرداختن به کار‌های مهم و بزرگ از دست هشتن، هرگز پذیرفته نخواهد شد. پس امت خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار و به تکبر بر آنان چهره دژم منمای و کار‌های کسانی را که به تو دست نتوانند یافت، خود، تفقد و بازجست نمای. اینان مردمی هستند که در نظر دیگران بی‌مقدارند و مورد تحقیر رجال حکومت. کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند، برای نگریستن در کارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند.

یازدهم: و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردنکشی است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارایی، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد. اجرای حق را درباره هر که باشد، چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایی به خرج ده که خداوند پاداش شکیبایی تو را خواهد داد. هر چند، در اجرای عدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسد. پس چشم به عاقبت دار؛ هر چند تحمل آن بر تو سنگین آید که عاقبتی نیک و پسندیده است.
 
همین یازده بند را با ما بخوانید؛ سپس بنگرید که به کدام عمل می کنید و کدام را عمل نمی کنید. فراتر از آن بیندیشید که صد در صد خلاف کدام عمل می کنید!
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۸
در انتظار بررسی: ۵۲
انتشار یافته: ۱۴۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ماجرای شیرهای الوده ماجرای گنذم های کثیف در بنادر ذرت های الوده به افلاتکسین کیکهای قرصی واتکس در شیر ربهای که از گوجه فرمگی درست نمیشن ابلیموهای که لیمو نیستن محصولات کشاورزی سرشار از سمهای تقلبی چینی پرایدی که روزانه میکشد چه کسی جوابگوست هیچ کس ........همه این ها مقصر امریکاست وسلام
پاسخ ها
کمالخان
| Germany |
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مطالب بسیار نغزی بود و واقعا سپاسگزاریم فقط مشکل اینجاست که همه رسانه ها در ایران تبدیل به بلندگوی بی خاصیتی شده اند که هر روز که می گذره بی خاصیتی اونها محرزتر میشه . بنابراین به نظر می رسه از یه بلند گوی بی خاصیت تبدیل به یک سری سوپاپ اطمینان شده اند که تا حدی انرژی مردم رو تخلیه کنند ولی صد البته که راه همان راه است و انکار همان. مثل ماها که میایم اینجا کامنت میذاریم و خوشحالیم ک اعتراض کردیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نصف این چیزها که گفتی جنجال رسانه ای است و برای ضرر زدن به تولید و مردم
بله دیگه
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خوشحال نباشین

داریم به زمان های روحانی انتخابات نزدیک میشیم
کم کم کم کم
مردم عزیز میشن و تاج سر و آقا بالا سر میشن

هر کس هر کاری بخاد بکنه
کم حجاب و بی حجاب با سگ و گربه و .....بیاد
اما انتخابات که تموم شده باز روز از اول روزی از اول
ناشناس
| Sweden |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
این نامه وزین را به شیر پاستوریزه فاسد تنزل داده اید
مصداق نامه وقایع آبان امسال و بلکه همه این سال هاست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شما برا راستی ها نهج البلاغه میخونی اونا هم برا شما قرآن . البته هر دوی شما همزمان مشغول اغفال مردم هستید
خان ممد شاسگول آقا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابناک خجالت بکش
ناشناس
| France |
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مدتی بود که جای سخن حق خالی بود . خوب هست تابی برای تلنگر هم شده این توصیه ها هم برای کاربران و هم برای مسولان و مقامات نیاز هست که اگر سیاستی که مردم راضی نباشند ارزش اجرا شدن ندارد . حاکمیت باید رصایت ملت را بگیرد . مردم وطیفه ندارند هر سیاستی را مطیع باشند بلکه سیاست ها را مردم‌معین میکنند نه حاکم . حاکم فقط وطیفه خدمت رسانی دارد
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۵:۵۱
ادب اون چیزیه که امثال تو به نداشتنش افتخار می کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
همه این موارد را باید روی بنر در ابتدای ورودی همه ادارات و وزارتخانه ها بنویسند و قرار دهند.
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
عمل به اینها لازم است. بنر به چه دردی میخورد. عمل نباشد امثال خاوری با چفیه با این بنرها عکس میگیرند و پول مردم را دزدیده به خارج فرار میکنند. الآن فکر میکنی مسئولین خود را پیرو علی علیه السلام نمیدانند؟ میگویند ما از علی هم جلوتریم. ولی خلاف عمل میکنند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در نظامی که اساس آن بر مبانی دین اسلام پایه ریزی شده انتظارمیرود بزرگان حکومتی ابتدا خود عامل به آن باشندلیکن بنظرمیرسد برق دلارهای نفتی و قدرت آنچنان چشمانشان را پرکرده که هیچکس را جز خود و اطرافیانشان را محق زندگی کردن و بهره مندشدن از مواهی و نعمات این اب و خاک نمیدانندو زهی خیال باطل که فکرمیکنند عمر نوح خواهند داشت.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در مقابل نویسنده این مقاله سر احترام و تواضع فرود میاورم...اما متاسفم برای کسانی که خواهند خواند و عمل نخواهند کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
قوربون پیامبر و علی و تمام صحابه برم که دین رو بدین شکل (کاملاً مشخص) به دست ما رساندند ، ولی افسوس از بعضی از آقایون .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
افسوس از همه آقایون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دین روش زندگی درست و انسانی رو به ما می آموزد
در غیر اینصورت ما را چه به دین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ممالک پیشرفته هیچکدامشان دارای حکومت مذهبی و ایدئولوژیک نیستند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
قربان پیامبر و علی و صحابه واقعی رسول الله. نه منافقان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تمام صحابه؟ حتی خلفای اول تا سوم و معاویه؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
البته نه صحابه متظاهر و ریاکار که از دین فقط وضو گرفتن و نماز خواندنش رو یاد گرفتن و با وضو در ادارات این طرف و ان طرف رفتنش رو با دمپایی و دست خیس و بدون جوراب و جوراب تو جیب شلوار گذاشتن رو یاد گرفتن تا همه ببینند اینان وضو گرفته اند تا به اصطلاح نماز بخوانند ....
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بله منظورم تمام صحابه هستند . لطفاً تفرقه افکنی ممنوع .

هیسسسسسسس
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
همون طرفداران خلفای اول تا سوم رو ببین چه ممالکی برای خود ساخته اند ، ببینید چه دست پرورده هایی دارند که مردم و ملت خودشون رو به اوج رفاه رسانده اند .

ولی آقایان ما کجا ؟ چکار کرده اند ؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
هیچ صحابه ای در زمان پیامبر ریاکار نبود .

تمام بدبختی ما همین فهم بد از دین و ایمان است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
درخوابند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دوم: اگر رعیت بر تو به ستمگری گمان برد، عذر خود را به آشکارا با آنان در میان نه و با این کار از بدگمانیشان بکاه، که، چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده‌ای و با رعیت مدارا نموده‌ای. عذری که می‌آوری سبب می‌شود که تو به مقصود خود رسی و آنان نیز به حق راه یابند. اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن نهفته است. صلح سبب بر آسودن سپاهیانت شود و تو را از غم و رنج برهاند و کشورت را امنیت بخشد. ولی، پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش و نیک برحذر باش. زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرو گیرد. پس دوراندیشی را از دست منه و حسن ظن را به یک سو نه و اگر میان خود و دشمنت پیمان دوستی بستی و امانش دادی به عهد خویش وفا کن و امانی را که داده‌ای، نیک، رعایت نمای.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خوودزا به خواب زده اند
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آره خب ولی یه عده پاش برسه خدا رو هم منکر میشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
روی سخن تابناک مردم که نیست؟
روی سخن شما باید ائمه جمعه باشد تا این بیانات زیبا وشیوا که آدمی باخواندن آن آرامش میگیرد را درنمازهای جمعه بخوانند ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
فقط نخونند همون امامان جمعه باید پیشگام در عمل به این فرمایشات باشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
چقدر منصفانه و دقیق...

ممنون تابناک
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
چه کسی به توصیه ها گوش کنه . آیا در دنیای سیاست نگفتند اگر کسی زیاد در عالم سیاست جولان بده سیاست براحتی حریف اخلاق میشه . ؟ تابی جان نمیشه . نمیشه . کسی که در سیاست تا گردن فرو رفته با توصیه ملت و مردم اصلاح نمیشه
..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابناک مواظب خودت باش !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
قبلا هماهنگی شده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ای کاش برای تمام مسئولان بخوانی ، فعلی و قبلی !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برندگی زبان منطقش بالاتر از برندگی شمشیرش، هنوز زنده و کاربردی.
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
چیه باز انتخابات شد یاد ما مردم افتادید؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
پیامبر اعظم گفتن راه یافتن کفر به دل مسلمان از راه رفتن مورچه در دل شب مخفی تر . الان راه یافتن کفر مثل صدای برخاستن اسپیس ایکس شده ولی بازم کسی غرش این کفر ها را نمیفهمه .
در مورد کدام اسلام شما
ای خدا
alireza
|
Canada
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
یا علی با ما(ایران) که نیستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ای فدای تو و غربتت که تا ظهور ادامه داره، برای ما خیالی بیش نیست فرمایشاتت.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کدوم مسئول کدوم گوش شنوا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کو گوش شنوا برادر عزیز
کردار نیک، گفتار نیک ، و پندار نیک کافی است برای آدم شدن اما عمل کجاست؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اول مسئولین سایت نهج البلاغ را بخوانند وبعد به دیگر مسئولین آن را ترویج دهند.واگر مسئولی بخواهد خود را با معیار حضرت علی (ع) بسنجد خود بهتر میداند لایق مسئولیت نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
احسنت .تبارک الله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
حرف دل مردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کو گوش شنوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابناک خیلی وقتا از همین نهج البلاغه برات نوشتم سانسور کردی
تا یچیزی میگیم سانسور میکنی
چرا؟
چون فرض بر اینه شما میفهمین ما نه
نتیجه فهمتون هم که مشخصه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
1- دوران والی‌گری و ارباب و رعیتی مگر تمام نشده؟
2- اکنون مگر عصر دولت - ملت و رعایت حقوق و تکالیف شهروندی نیست؟ چرا هنوز با همان مفاهیم باید حل مسأله کرد؟
3- یعنی پس از حدود 1500 سال هنوز همان مسایل در جامعه باقی است؟ چیزی که برای این چند قرن برطرف نشده، چگونه ممکن است با چند سال و دهه‌ها حل شود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نگرفتی بزرگوار
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بعضیا فقط میخوان هی قصیه 1500 سال 1400 سال رو پیش بکشن بابا اصل قضیه که فرقی نمیکنه. دولتشهر دموکراتیک مدنظر شما هم باید این چیزا حالیش باشه عتیقه
Bet
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
صددرصد بیندیشید که خلاف کدام عمل میکنید؟

صددرصد خلاف همه!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اینها که می گویند بروید خدا را شکر کنید که هست! اگر گران است، هست! اینها میگویند ملت باید از ما سپاسگزار باشد که مدیریت و مسئولیت پذیرفته ایم! میگویند به کسی مربوط نیست مسئولان چه دارند و چقدر دارند! میگویند همین است که هست! میگویند اگر کسی ما را انتقاد کرد بی سواد است و راننده تاکسی است! میگویند سیاستهای ما به نفع طبقات ضعیف است اما نه یارانه ثروتمندان قطع میشود و نه از آنها مالیات گرفته میشود! و...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نظرات رامنتشر کنید
ناشناس
|
Spain
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آقا مسلم ، اونهایی که هزاران بار از فرمایشات مولای متقیان استفاده کرده اند ، گوششان به این حرفها بدهکار نیست و اعتقادی هم به هیچ چیزی ندارند
خدای هست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ان اقای نماینده مجلسی که میگه گرین کارت دارم و به کسی مربوط نیست اون از طایفه محمد (ص) وعلی(ع)نیست این را شک نکن من حقیر فردای قیامت یقه این حضرات و ما بقیه را که به فکر شکم ومال منال برای خود از کیسه این مردم دوختن را اگر ان دنیای باشد خواهم گرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تا قیامت میخواهی صبر کنی
مهدوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خیلی عالی بود. تشکر
لفا متن زیر را هم منتشر کنید.
ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.
---
در هر سیستمی شیوع فساد از بالا به پایین است و مبارزه با فساد هم باید از بالا شروع شود.

مفسدان فعالیتهای خود را در فضای خلاء انجام نمی‌دهند.
لذا همیشه افرادی در جریان فساد آنها هستند و شاید هم مشارکت دارند. ولی نمی‌توانند/نمی‌خواهند/میترسند بصورت رسمی افشاگری کنند.
ولی در جمع خصوصی خودشان افشاگری میکنند و اطلاعات/شایعات دهان به دهان میگردد و در جاهایی مثل مترو و تاکسی و اتوبوس به گوش میرسد.
جالب است برای خود من بسیار پیش آمده که در مکانهای عمومی اخباری در خصوص فساد فرد دانه درشتی شنیده‌ام و بهد از مدتها مشخص شده واقعیت بوده است.
افراد فاسدی که به سطوح بالاتری از قدرت متصل هستند، خیلی زمان میبرد تا قانون به سراغشان برود و نوعا وقتی این اتفاق می‌افتد که جایگاه شخص قدرتمندی که به آن اتکا دارند، تضعیف شود.
مثل مهدی هاشمی که سالها اخبار فساد او دهان به دهان می‌گردید ولی بعد از تضعیف مرحوم هاشمی قانون سراغش رفت. یا برخی از اطرافیان احمدی نژاد که بعد از تضعیف احمدی نژاد قانون سراغشان رفت. یا دختر وزیر از رده خارج شده نعمتی.
متاسفانه این شکل مبازه با فساد، هیچ گاه فساد را از بین نخواد برد و بیشتر شبیه تسویه حساب بین گروههای قدرت است تا مبارزه با فساد.
اگر سیستم بخواهد بطور واقعی(نه نمایشی) با فساد مبارزه کند، باید از بالاترین سطوح شروع کند و خود افراد صاحب قدرت اجازه بدهند که در مورد افرادی از نزدیکانشان (که شایعاتی از فساد آنها در جامعه دهان به دهان میگردد) تحقیقات صورت بگیرد.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
من یک خواهش از مسئولین دارم....هرکدامیک از آنها لیستی از کارهایی که مطابق با اسلام و روش علوی انجام داده اند را به اطلاع عموم برسانند. اگر هم چنین کارهایی انجام نداده اند که اغلب انجام نداده اند، زحمت کشیده کنار بکشند...تا کی باید آبروی اسلام و ائمه برود
شیعه علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
جانا... سخن از زبان ما میگویی.... با این ارزیابی کدوم ارگان و مقام ادعای نمره بالای ده داره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ای بابا. اینا خودشون بارها این مطالبو تدریس کردن . فکر میکنی نمیدونن؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ز ولاي او بزن دم که رها شوي ز هر غم

سر کوي او مکان کن بنگر که در کجايي

بشناختم خدا را چو شناختم علي را

به خدا نبرده‌اي پي اگر از علي جدايي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بیکار هستی بابا جون یا شوخیت گرفته
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اگر مسولین ما با اعتقاد به نهج البلاغه آنرا می خواندندوبان عمل می کردند کشور بدینجا نمی رسید
پاسخ ها
ناشناس
| Russian Federation |
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
حرف حق رو زدی
از نتیجه کار مشخصه چخبره
گندم از گندم بروید جو ز جو
شهروند رشتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برای چه کسانی نهج البلاغه می خوانید کسانی که در دستگاههای دولتی بعنوان کارگزار دولت بکار گمارده آید علاوه براینکه هیچ‌یک ازبند های یازده گانه را ندارندفقط بند یازده در مورد آنان صادق است زیرا همه از خویشان ونزدیکان والیانند که علاوه بر برتری جویی ستم بر ملت روا می‌دارند و متاسفانه شکایات مردم از آنها بجایی نمی رسد خصوصا در شهرداری‌ها که منبع ومخزن فساد وبیعدالتی است وزارت کشور نیز در دادرسی به شکایات مردم یک دستگاه بی خاصیت است که باعث یاس ونومیدی ملت شده است که این عملکرد ضعیف وخنثی واقعا در انتخابات وسایر موارد که حضور ملت احتیاج است تاثیر گذاری است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خب منظور؟؟؟
میخوای بگی چی؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
همیشه بین افکار و روش‌های سیاست‌گذاری با ابزار مناسب مورد استفاده، ارتباط دو سویه وجود دارد، چگونه می‌خواهید مسایل اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی، سیاسی و اجرایی جامعه جدید را به روش‌های کهن حدود 1500 سال پیش حل کنید؟ طرح این گونه بحث‌ها چه نتایج عمل‌کردی دارد؟ کلی گویی و طرحی کلان روایت نیست؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بسیار عالی لطفا یک نامه شود از طرف ایشان و برای همه مسئولین از صدر تا ذیل بخشنامه شود.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
به به ، با آب طلا باید نوشت سخنان معصومین را مخصوصا مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب سلام الله علیه را

خدایا ، به این ایام فاطمیه ،به حق بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، در ظهور امام معصومت حضرت
مهدی (ع) تعجیل بفرما ....

ای کاش هر چه زودتر زمینه فکری مردم مهیا شود تا ظهور محقق شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سخنان معصومین برای عمل است نه برای آب طلا نوشتن.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ایام فاطمیه در زمان امام علی و بقیه امامان مراسم بود و اگر بود یک خطبه امام علی بمناسبت ایام فاطمیه بگو
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ای کاش شما ناشناس عزیز ساعت 15:08 ب عمل به فرامین ائمه را آغاز میکردید و طبق آیه شریفه "ویل لکل همزه لمزه" از عیبجویی دست بر میداشتید ...
با آب طلا نوشتن استعاره به ارزش کلام است

ناشناس دیگر، در خصوص ایام فاطمیه در گوگل سرچ کنید تا به جواب برسید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
درود خدا و پاکان بر امام علی (ع) که معیارها را خوب بیان کرده اند
آرش جهانشاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
درود بر سایت تابناک
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
قابل توجه مسئولان جمهوری اسلامی !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ديگه حرفي براي گفتن باقي نيست

هر چند بزرگان ( اساتيد مسئول) هميشه توي اتاقهاي كارشون يه نسخه نهج البلاغه رو براي دكور و زيباييش گذاشتن كه البته محتواش براشون مهم نيست و زيبايي و وزانت اتاقشون با همون ظاهر تكميل ميشه

افسوووووس و صد افسووووس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
وعلی گفت عده ای " یحتلبونها دهر ها بدالدین .شیر دنیا را به نام دین می دوشند.وعلی را مسولین سالهاست کنار گذاشتند وبه جمع مال به اسم دین پرداختند.دی شیخ با چراغ گشت گرد شهر کز دیو ودد ملولم و انسانم آرزوست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مولا علي كجا و اين ها كجا .
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در این یازده دستوالعمل متعالی در کشور ما دقیقا خلاف اینها و ضد اینها در حال اجراست .
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آخی چقدر شبیه ما
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
قطعا الان بهتره وقتی ارتباط مستقیم با خداست..
ثابت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
این فرمایشات گهربار برای همه اشخاصی است که در خفا تصمیم گرفته و ما را به درد سر می اندازند و بعد میگن کی بود کی بود این فقط برای منتخبین نیست برای همه است برار لطفا خودمان هم قبول کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
از علتهای اقامت آقازاده ها و فرزندان مسئولین در بلاد کفر وجود بیماریهای مختلف و رشد آن در کشور است

آیا در بلاد کفر مخصوصا آمریکا برنج پاکستانی تهیه شده از خمیر پخته میشود ؟
راهنما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نقشه راه رضایت خدا همینه، پیداش کردی تابناک، امیدوارم ....
ناشناس
|
Bulgaria
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
انتخابات نزدیک شده شعارهای خوب می نویسید
جاوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ایکاش بزرگان کشور بخوانند و بدانها عمل کنند ، نه اینکه شعار دهند و عمل خیری از آنها ملاحظه نشود . ازمسئولین هم دربر خورد با خطاکاران ریز و درشت ، اقدام جدی دیده نشود .
فرهاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
امام علی اینها را برای حاکم گفته، نه مردم. حال حاکمی که آنها را رعایت نکند حقش چیست و با او چه باید کرد؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نهج البلاغه که هیچی اگر امام زمان هم ظهورکنه ‌وبرخلاف مسئولین چیزی بگه استغفرالله ! میشه ضدانقلاب!!
افشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دوست عزیز، اشکال نه از نهج البلاغه است و نه کلام خدا، اشکال از مردم است، همین مردم شده اند وکیل و وزیر، اما حکومت جرات ندارد با مردم روراست باشد و اشکالشان را بازگو کند، مچشان را بگیرد، دستشان را رو کند و مجازات کند. آری انسان اگر به خود واگذار شود، همان می کند صدایت هم در بیاید کفن می پوشند و وا سالام سر می دهند. همه چیزمان مثل هم درب و داغون شده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در فراز دوم متن اصلی این است:

وَ لا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعاكَ اِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَ لِلّهِ فيهِ رِضًى،
که ترجمه صحیح این است:
از صلحى که دشمنت به آن دعوت مى کند و خشنودى خدا در آن است روى مگردان،

نه این که شما ترجمه نموده اید!:

اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدای در آن نهفته است.
پاسخ ها
مجید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
احسنت به دقت نظر شما
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اگردقت کنید خطبه ها و مطالب نهج البلاغه هرگزدرصداوسیماورسانه های عمومی کشور، مطرح و پخش نمی شود به این علت که عملکرد مسئولان برخلاف آموزه هاوفرمایشان امام علی (ع) است و باآن درتضاد است .
ناشناس
|
Iraq
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
حاکمان محترم توجه بفرمائید در این کشور مسلمان شیعه و سنی -یهودی -مسیحی- زرتشتی- کافر- خداپرست - خداترس- طرفدار قرآن - طرفدار نوحه - طرفدار موسیقی - طرفدار رقص و آواز - طرفدار عزاداری و........ حضور دارند حاکمیت ضمن اینکه باید خود بهترین رفتار و امر به معروف را از خود نشان دهد که همه به سوی دین مبین اسلام و معروف روی بیاورند باید زمینه و جو خوب برای زندگی همه افراد بوجود آورد که کسی احساس نکند که در زادگاه و کشور خود نمی تواند زندگی کند انسانها مانند هم نیستند و نخواهند شد لطفا به همه سلایق و تفکرات و دینها و مذاهب احترام بگذارید تا از این شرایط بنیاد برافکن خارج شویم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
احسنت . باید با طلا نوشت ولی مسئولین ما خواب هستن متاسفانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
پس تکلیف خودی ها که در جامعه ما تافته جدا بافته هستند چه می شود؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خیلی وقتها پیش نامه کامل حضرت علی برای مالک را سر در تمام اداره جات گذاشته بودند اما امروزه در هیچ اداره ای آن نامه را که تقریبا در اندازه دو کاغذ A4 بود نمی توان پیدا کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مسئولین محترم و گرامی ما اکثرا قرآن و نهج البلاغه را از حفظ می دانند ، مشکل ما عمل نکردن آنها به کلام خداوند متعال و امیرالمومنین است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
آقای نویسند متن قشنگی بود اما این مدل حرفها را اگر بعد از انتخابات زدی زنده بودی هنر کردی وگرنه الان یک پست بهت دادن تا یک پست بنویسی
نیما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
فقط بخش سوم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ولی پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش و نیک برحذر باش. زیرا دشمن، چه بسا نزدیکی کند تا تو را به غفلت فرو گیرد. پس دوراندیشی را از دست منه و حسن ظن را به یک سو نه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
باز نزدیک انتخابات شد کامنتا رو باز کردید!!
بهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
کو گوش شنوا
مولا
|
United States
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
عکس این سفارشات در مملکت ما صادق است و بلاد کفر نزدیکتر به این سفارشات.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
هیچ چیز بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اگه نمینوشتی نامه حضرت علی به مالک اشتر هست من فکر میکردم سایت تابناک هم ضد نظام و انقلاب داره حرف میزنه !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابناک خدا پدر راهم بیامرزد
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابى جون يكى به ميخ مى زنى يكى به نعل. منظورت از مسئولين دقيقا كيا هستن؟ همونهايى كه وضع كشور رو به اينجا (تحريم، نابسامانى اوضاع اقنصادى، سقوط اخلاقيات و تحقير شدن حتى از جانب كشورهاى به اصطلاح دوست) كشوندن؟ آيا فقط يك گروه خاصى از اين دستگاه حكومتى دخيل بودن ؟ آيا فقط مى شود اين قضيه رو به دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا متصل كرد؟ جوابشو خود شما بهتر از من مى دونين. ماهى رو هروقت از آب بگيرى تازه است از همين الان بايد اقدامات لازم رو كرد حتى اگر يكخورده به ضرر منافع شخصيمون باشه. ما در قبال اون بدبختايى كه در سالهاى آينده قراره كه به دنيا بيايىيم وظيفه داريم. اجازه بديم اونها جايى براى زندگى كردن تو آرامش نسبى داشته باشن روى اين كره خاكى كه همه كشورهاى ديگر مثل لاشخور منتظر هستن تا سهم خودشون رو از سرزمين ما بگيرن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ای بابا تابناک یاسین می خونی ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نهج البلاغه در زمان مهجور مانده ا یکاش مدیران مدعی خدمت این مطلب را نصب العین خود قرار میدادند.
حامد بازرگان
|
Finland
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
با عرض سلام ... اقای نویسنده واقایان منتقد خیلی ادعا وفلسفه بافی است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
فلسفه بافی ؟ خدایا همه رو هدایت کن
آزاد
|
United States
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
پاره کن رشته ی تسبیح و مرنجان دین را!
اینهمه کش نده این مد " و لا الضااااااالین" را!
mm
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
متاسفانه مشکل آن است که تا نام مسئول می آید فقط مسئولیتهای دولتی در نظر می آید در حالی که معادل دولتی هاِ مسئولهای دیگر هم داریم که همیشه با انتصابِ خود به جاهای دیگر خود را در امان قرارداده اند و هر کاری هم میکنند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
امیدوام روزی فرا رسد که در جلسات حکومت اعم از دولت، نهادها و غیره...بخش اعظم آن به تحلیل سخنان، دستورالعملها و نوع تعامل با مردم بجای دعواهای سیاسی و برنامه ریزی برای چند دسته کردن مردم به خودی و غیرخودی و ...پرداخته شود...
کارمند ساده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
با درود؛ احتراما در مدیریت جدید جهانی در همه ی حوزه ها ؛ مهمترین رکن هدایت و مدیریت در تمامی دستگاه ها، عبارت است از مستند سازی تجربیات، که حضرت علی (ع) 14 قرن پیش آن را انجام داده است ولی متاسفانه ما در دانشگاه ها و ... آز این مستند سازی در رده علوم انسانی هیچ استفاده ای که نمی کنیم هیچ به آن لگد هم می زنیم و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ... بدرود.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نهج البلاغه پیش کش. همین قانون اساسی مملکت رو درست اجرا کنن مشکلات حل میشه. دولت و مجلس تو مملکتی به این بزرگی یکسال نتونستن چگونگی افزایش حقوق کارمندان رو با هم هماهنگ بشن. هر کدوم حرف خودش رو زد و تمام. شما انتطار دارین نهج البلاغه و منشور کوروش رو اجرا کنن؟ دل خوش سیری چند....
سید فخرالدین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
با سلام

سازمان ملل هم خیلی وقته بی خاصیته دقیقا مثل سازمان ملل ما مردم برای نوشته های شما که ازما دفاع میکنید ارزش قاءلیم ولی مسءولین نه.
چه میشود کرد حالا بنویسید ما هم به این روزنه نوشته شما دلخوشیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
چقدر شبیه وضیعتی که الان هستیم همه موارد داره اجرا میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دمت گرم تابناک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تفاوت حکومت خوب و بد در این است حکومت خوب بنزین و ملت ماشین است و حکومت بد ملت بنزین خودش ماشین و همه باید فدای خود کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
سال 2020 و ما تازه باید دعا کنیم (رعیت) حساب بشیم!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
عالی عالی عالی رمز برتری علی بر همه مخلوقات تواضع عدالت وتجمیع همه ی خویی ها در وجود مبارک ایشان است ای کاش به توصیه های او عمل می کردیم
بی نشان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در مجموع با توجه وضع و شرایط کنونی کشور مطلب خوبی بود اما توجه به چند نکته بنظر ضروریست. 1_ آنکه جمله معروف در این نامه است که حذف و یا سانسور شده و آن اینکه می گوید اگر مردم تحت حاکمیت تو در دین با تو برادر نیستند اما در انسانیت با تو یکی هستند. 2_ آنجا که می گوید کارگزاران ات را از آنها که سابقه در اسلام دارند انتخاب کن این استثنا و تبعیض قائل شدن خلاف اصل مطلب نامه، عدالت و اصل صلاحیت و شایستگی است. 3_ بایست به ماهیت ها و جوهر رخدادهایی تاریخی توجه کرد که چه شد مالک اشتر پیش از اینکه به مصر رسد مسموم شد و یا اینکه عمر خلافت علی بن ابو طالب بیش از 5 سال نبود و اتفاقات و جنگ های داخلی در طول آن 5 سال ریشه در چه جوهره و ماهیتی داشت که سر انجام حسن بن علی مجبور به تحویل خلافت به معاویه در ازای خراج گردید. 4_ گویند پایان هر رخداد و رویدادی را با آغاز و شروع آن بسنجید تا نیت ها و انگیزه ها از علت ها و ماهیت حوادت سره از ناصره آشکار گردد و در ابهام و تشویش نماید لذا در مقام کلام آخر با این سوال و پرسش اساسی پایان می دهم که ظهور و فروپاشی رعد آسای امپراطوری اسلام که یکی از حیرت ها و شگفتی های تاریخ است به چه علت بود؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
البته سخنان حضرت یک فرض پنهان داره و اون هم اینه که رابطه حکومت و مردم رابطه رعیت و حاکم هست که حالا حاکم باید حقوق مردم رو رعایت کنه. در حالیکه در دنیای مدرن این مفهموم کاملا از بین رفته البته به جز برخی کشورها.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
در مدرسه به فرزندم گفته اند اگر شیر بخورید می میرید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
یاد ضرب المثل " من همانم که رستم بود پهلوان " افتادم خوب بود یک نظر سنجی با توجه به هریک از موارد فوق می گذاشتید نا مردم در خصوص مسئولین کشور نظر می دادند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
احسنت احسنت
اما اگر مسئولی گوشش به حرف های حضرت علی بدهکار نبود راه چاره چیست؟!
ناشناس
|
France
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
درود بر تابناک . ما جوانان تشنه اخلاق و رفتار نیک هستیم . از خشونت در هر شکلی حتی با ترویج اخلاق با چماق مخالفیم . هر جا سخن از معرفت و دوستی و شادی و محبت باشه طرفداری میکنیم . از خشم و غضب بیزاریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
وقتی از تدریس نهج البلاغه در دانشگاهها جلوگیری شد نتیجه از این بهتر نمی شود.
ناشناس
|
Belgium
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
از قیاست خنده آمد خلق را تمام مسئولین یک تار موی امام علی نمیشوند در عدالت و مروت و شجاعت و مردمداری
ناشناس
|
Belgium
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اگر امام علی بود که روزی صد دفعه باید ذوالفقار را می شست از خون مدیران و مسولین نالایق شما با همین کارهایتان خوش باشید و نام آن حضرت را نیاورید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بهترین داوران حکومتها ملتها هستند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
صداي مردم بخاطر همين مطالب درآمد چون خيلي وقت است كه به سخنان زيبا و درست حضرت علي (ع) رسيدند. اما چه شد و چه كردند با مردم؟
ناشناس
|
-
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نویسنده محترم من کمی برام ابهام پیش اومئده که این مطلب رو برای چه کسی نوشتید؟؟ قطعا از نظر من این مطلب برای وزارتخانه ها و دولتمردان و رئیس جمهورهای محترم .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تابناک خودتو بیشتر. از این خسته نکن مجبور بشی وقت بذاری نهج البلاغ مرور کنی. مردم خسته اند , خسته و از شما بریده اند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ان چیزی که این مسئولین رو شاد میکنه ، قدرت ابدی تا اخر عمره و بازنشستگی هم تو کار نباشه . فقط پیامبر اکرم و حضرت علی میتونه به داد مردم برسه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
خنده دارترین آدمایی که دیدم اونایین که میگن : ببین ! ببین ! ما خیلی خوبیم ! چه آموزه هایی داریم!!!حیف که نمیتونیم اجراشون کنیم....ما خیلی فرهنگ داریم!!ولی همیشه از فرهنگ درست غربی ها میگیم....بابا ما فقط خوب حرف قشنگ میزنیم،اهل عمل نیستیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
پیشونی سر به مهرشون مشخصه همشون علامه دهرن اما..
بری تو اتاقشون ده تا کتاب نج البلاغه است
رنجبر رکلهرودی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
با سلام
نامه حضرت علی (ع) به مالک را سال ها قبل دیده بودم . اخیرا بضرورت درس عربی این نامه را مجددا خواندم . مطالب نامه شفاف و گویاست . در باره ترجمه و شرح لغت به لغت آن علما کولاک کرده اند . شرح ها نوشته شده است . قلم فرسایی ها صورت گرفته اما دریغ و صد دریغ از یک جو عمل !!
حقیقتاً به نتیجه رسیدم که دلیل این همه مشکلات ما نیز بدلیل وقف در علوم نظری بدون اخلاق عملی است. جالب است که مسئولین ما اغلب روحانی و با کتاب خدا و نهج البلاغه آشنایند . اما فقط آنچه را می پسندیده اند عملی کرده اند . و باز هم جالب است که در این نامه مردم نه به دین اجبار شده اند نه به اجرای احکام فقهی مثلا حجاب .بعدالت توصیه شده است .با توجه به مفاد نامه ، مردم یا دردین مشترکند یا در خلقت برابر . انصاف در هرصورت اهمیت اساسی دارد .
جوان 57 و پیر امروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مدت هاست توی این قبرستان مرده ای وجود نداره .... برای چی و بر کی گریه می کنید ..... بنظر می رسه شما اید که در خوابید
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
نهج البلاغه برای مردم عادی است نه مقامات ما!!!!!!!!!! هر جا به مقامات بر می گردد شما نادیده بگیرید!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ای کاش نامه حضرت را در خصوص نحوه و نوع مجازات برای افرادی همچون مرتشعین ومختلصین نامحترم
را نیز می آوردید.
منوچهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
شما ها دلتون خوشه، در حال حاضر بدیهیات اولیه دین اسلام توسط مسئولین رعایت نمیشه، آنوقت شما برایشان نهج البلاغه می خوانید.
رفیعی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اگر ما تفاوت بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را متوجه بشیم بسیاری از نقاط تاریک برامون روشن میشه!
از تابناک درخواست دارم حداقل یه مطلب در این مورد کار کنه
ناشناس
|
Sri Lanka
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دقیقا کدام مسئولین؟؟؟؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
وظیفه حکومت ها ایجاد رفاه . آسایش و امنیت ملی برای ملت و کشور است . این هم جذابیت دارد و هم میتواند الگوی جهانی شود . زیرا منابع و ثروت مالی و هم انسانی را داریم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دوربین مخفیه؟؟؟!!!!! ای کلک تابناک از دست تو
ملت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
جالبه هرکس برداشت وخواسته خود را از دین بر می دارد. شما هم بخش هایی را درشت تر نوشته اید و اغراض سیاسی خود را دنبال میکنید وگرنه این فرامین باید مو به مو و بی کم و کاست برای همگان اجرا شود و این خاصه فقط حاکمان نیست حتی مدیران جامعه و حتی مدیران خانواده ها نیز می توانند اصول مدیریتی مولا علی (ع) را بکار ببرند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تمام این دستورات برای مردم است نه برای کسانی که کشور را مدیریت میکنند.چون اگر اینطور باشه مدیران کشور ما نه پیرو پیامبرند نه امامان.
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
باید مدیران مملکت را مجبور کرد هزار بار از روی این فرمایشات ارزشمند رونویسی کنند. چون متاسفانه بر خلاف آن عمل میکنند.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان کاظم خاوازی علی صیاد شیرازی