سوره فتح با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره فتح با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره محمد با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره محمد با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره احقاف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره احقاف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره جاثیه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره جاثیه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره دخان با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره دخان با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره زخرف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره زخرف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره شوری با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره شوری با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره فصلت با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره فصلت با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره غافر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره غافر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره زمر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره زمر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ص با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ص با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره صافات با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره صافات با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره یس با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره یس با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره فاطر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره فاطر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره سبأ با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره سبأ با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره احزاب با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره احزاب با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره سجده با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره سجده با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره لقمان با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره لقمان با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره قصص با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره قصص با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره نمل با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نمل با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره شعراء با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره شعراء با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره فرقان با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره فرقان با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره نور با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نور با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مؤمنون با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مؤمنون با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حج با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حج با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره انبیاء با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره انبیاء با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره طه با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره طه با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره مریم با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره مریم با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره کهف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره کهف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره اسراء با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره اسراء با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره نحل با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره نحل با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره حجر با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره حجر با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره ابراهیم با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره ابراهیم با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره رعد با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره رعد با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره یوسف با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره یوسف با صدای عبدالباسط عبدالصمد
سوره هود با صدای عبدالباسط عبدالصمد سوره هود با صدای عبدالباسط عبدالصمد
۳